REGULAMIN
Śląskiego Rynku Hurtowego OBROKI Sp. z o. o.

WSTĘP

Przedmiotem działalności Śląskiego Rynku Hurtowego OBROKI Sp. z o.o. jest wynajem powierzchni handlowych, magazynowych, biurowych, reklamowych, świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych, usług remontowych oraz stworzenie jak najlepszych warunków dla podmiotów prowadzących handel hurtowy i detaliczny artykułami rolno-spożywczymi, przemysłowymi i chemicznymi na terenie nieruchomości przy ulicy Obroki 130.

§ 1
Przepisy ogólne

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje na całym terenie administrowanym przez Śląski Rynek Hurtowy OBROKI Sp. z o.o. jest udostępniony w Internecie oraz umieszczony na elewacji Hali nr 1 przy bramie nr 1.
2. Upoważnionymi do prowadzenia handlu na terenie Śląskiego Rynku Hurtowego OBROKI Sp. z o.o. są podmioty gospodarcze posiadające wymagane prawem uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadający ważną umowę najmu ze Śląskim Rynkiem Hurtowym OBROKI Sp. z o.o.
3. Podmioty gospodarcze działają we własnym imieniu i na własny rachunek.

§ 2
Ogólne zasady prowadzenia działalności

1. Najemcami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną oraz podmioty prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów.
2. Obowiązek uzyskania odpowiednich zezwoleń lub koncesji wymaganych przepisami prawa, a dotyczący przedmiotu działalności spoczywa na Najemcach.
3. Wjazd pojazdem na teren Śląskiego Rynku Hurtowego OBROKI Sp. z o.o. i korzystanie z miejsc parkingowych w godzinach handlu jest bezpłatny.
4. Za parkowanie pojazdem w wyznaczonych miejscach w godzinach od 18.00 do 6.00 obowiązuje opłata parkingowa zgodnie z uchwalonym przez Zarząd cennikiem.
5. W ruchu pojazdów mechanicznych obowiązują zasady określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym.
6. Maksymalna dopuszczalna prędkość poruszania się pojazdami na terenie wynosi 20 km/godz.
7. Działalność handlowa jest prowadzona w następujących obiektach:

a) w Hali nr 1, 2, 3 i 4,
b) na Wiacie nr 1 i 2,
c) w Pawilonie handlowym,
d) na giełdzie owocowo-warzywnej,
e) na obrzeżach terenu.

8. Prowadzenie działalności handlowej poza miejscami wymienionymi w ust. 7 dozwolona jest po uzyskaniu zgody Zarządu Śląskiego Rynku Hurtowego OBROKI Sp. z o.o.

9. Na terenie Śląskiego Rynku Hurtowego Obroki Sp. z o. o. obowiązuje zakaz prowadzenia działalności w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.
10. Obrót towarami powinien spełniać wszystkie wymogi wynikające z obowiązujących przepisów.
11. Śląski Rynek Hurtowy OBROKI Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:

a) zobowiązania podmiotów prowadzących działalność na jego terenie i jakość sprzedawanych towarów,
b) kradzieże lub uszkodzenia pojazdów powstałe w związku z ruchem pojazdów, w tym wózków widłowych i ręcznych oraz ich pozostawieniem na terenie,
c) szkody powstałe w mieniu i towarze poniesione wskutek kradzieży, zniszczenia, uszkodzenia, zepsucia, nieprawidłowego magazynowania,
d) szkody wynikłe ze zdarzeń losowych i awarii (w tym awarii sieci elektrycznej lub sieci wodociągowej) nie zawinionych przez Śląski Rynek Hurtowy OBROKI Sp. z o.o.

§ 3
Zasady wynajmu powierzchni

1. Zasady wynajmu powierzchni handlowych, magazynowych, biurowych, reklamowych i ekspozycyjno – odkładczych uregulowane są w umowach najmu i niniejszym Regulaminie.
2. Wszelkie zmiany dokonywane w wynajmowanych pomieszczeniach, w szczególności dokonywanie ulepszeń, zakładanie instalacji technicznych, wodno – kanalizacyjnych, itp. wymagają pisemnej zgody Zarządu Śląskiego Rynku Hurtowego OBROKI Sp. z o.o.
3. Najemcy korzystający z powierzchni ekspozycyjnych mają obowiązek ograniczyć ekspozycje towarów do powierzchni wyznaczonej liniami. Po zakończeniu handlu powierzchnia ta powinna zostać przez Najemcę całkowicie opróżniona.
4. Umieszczanie tablic reklamowych na terenie obiektu jest odpłatne i możliwe po podpisaniu umowy. Procedurę postępowania w tym zakresie reguluje program zagospodarowania przestrzeni reklamowej w ŚRH OBROKI.

§ 4
Ogólne obowiązki Najemcy

1. Prowadzący działalność gospodarczą na terenie Śląskiego Rynku Hurtowego OBROKI Sp. z o.o. zobowiązani są do:

a) zawarcia umowy najmu i prowadzenia działalności w obrębie wyznaczonej powierzchni,
b) oznaczenia stanowiska handlowego na tablicy w miejscu wyznaczonym i według projektu zaakceptowanego przez Zarząd Spółki,
c) przestrzegania przepisów sanitarnych, BHP, p.poż., porządkowych i innych właściwych dla prowadzenia działalności gospodarczej,
d) utrzymania czystości w miejscu działalności oraz w najbliższym otoczeniu,
e) przestrzegania zakazu palenia tytoniu, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,
f) usuwania na bieżąco odpadów i materiałów palnych do oznaczonych pojemników
w wyznaczonych miejscach,
g) ubezpieczenia towarów i rzeczy znajdujących się w przedmiocie najmu – w szczególności od kradzieży, zalania, ognia lub innych zdarzeń losowych,
h) składowania towaru na paletach,
i) w przypadku wózków widłowych: posiadania aktualnego dopuszczenia do eksploatacji wydanego przez UDT oraz posiadania przez osobę kierującą wózkiem uprawnień do jego obsługi

2. Najemca jest zobowiązany udostępnić w uzgodnionym terminie przedmiot najmu pracownikom Śląskiego Rynku Hurtowego OBROKI Sp. z o.o. w celu:

a) dokonania okresowego, a w uzasadnionych przypadkach doraźnego przeglądu stanu technicznego pomieszczeń będących przedmiotem najmu,
b) comiesięcznego dokonywania odczytów zainstalowanych liczników,
c) konserwacji istniejącej sieci internetowej,
d) wykonania obciążających Najemcę napraw niezbędnych dla zachowania przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym, po uprzednim, bezskutecznym wezwaniu Najemcy do dokonania naprawy w terminie wyznaczonym przez Zarząd Spółki.

3. W przypadku utrudnienia lub uniemożliwienia wykonania czynności wymienionych w ust. 2, Wynajmujący jest uprawniony do komisyjnego wejścia do pomieszczenia i wykonania niezbędnych czynności.

§ 5
Przepisy porządkowe i p.poż.

1. Na terenie Śląskiego Rynku Hurtowego OBROKI Sp. z o.o. zabrania się:

a) przywożenia i pozostawiania na terenie odpadów i śmieci,
b) wprowadzania i wnoszenia zwierząt,
c) używania materiałów niebezpiecznych (materiały żrące, wybuchowe, pirotechniczne),
d) spożywania napojów alkoholowych z wyłączeniem lokali gastronomicznych,
e) przebywania na terenie w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie alkoholu,
f) palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,
g) poruszania się pojazdami niezgodnie z oznakowaniem,
h) wjazdu pojazdami i wózkami spalinowymi do wnętrza hal,
i) poruszania się wózkami widłowymi nieposiadającymi aktualnego dopuszczenia do eksploatacji,
j) użytkowania wózków ręcznych i paletowych w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
k) prowadzenia prac remontowych i modernizacyjnych bez wymaganych zezwoleń i bez pisemnej zgody Zarządu,
l) prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych, tj. spawania, szlifowania, lutowania i innych z użyciem otwartego ognia bez odpowiedniej zgody,
m) prowadzenia handlu obnośnego i obwoźnego,
n) zachowań sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami społeczno – kulturowymi lub naruszającymi obowiązujące przepisy prawa.

§ 6

 Nie przestrzeganie niniejszego Regulaminu, wymogów i przepisów higieniczno-sanitarnych, epidemiologicznych oraz p.poż. stanowić będzie podstawę do:

1) nałożenia opłay regulaminowej przewidzianej w umowie najmu oraz Tabeli opłat regulaminowych stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,

2) zawiadomienie lub złożenie wniosku o ukaranie do właściweg organu,

3) rozwiązaie umowy najmu w trybie natychmiastowym.

§7

Postanowienia końcowe

1. Regulamin ŚRH OBROKI został zatwierdzony Uchwałą nr 1/9/2013 Zarządu Spółki z dnia 04.09.2013 r.

2. Zarząd Śląskiego Rynku Hurtowego OBROKI Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2013 roku.

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię plików cookies. Jeśli akceptujesz ją, kliknij "Akceptuję". Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close