KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA ZWIĄZANEGO Z BUDOWĄ HALI MAGAZYNOWEJ
W KATOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 234.

Śląski Rynek Hurtowy OBROKI sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-833)  przy ulicy Obroki 130, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000107504, NIP 634-23-55-985, REGON 276708558 ogłasza konkurs ofert na realizację zadania związanego z budową hali magazynowej w Katowicach przy ul. Gliwickiej 234.

Wszelką korespondencję dotyczącą przedmiotowego konkursu ofert należy kierować:

 – drogą elektroniczną: jednocześnie na adresy mailowe:

 1. wojciech.kozak@obroki.pl;
 2. jacek.borowczyk@obroki.pl.

– drogą papierową: bezpośrednio lub listownie do sekretariatu Spółki, znajdującego się w Budynku Zarządu w Katowicach(40-833), przy ul. Obroki 130.

Przedmiotem konkursu ofert pn. „Budowa hali magazynowej” jest:

 1. wyburzenie budynku o powierzchni 80 m2;
 2. budowa hali o powierzchni użytkowej ok. 772,84 m2 we wszystkich branżach;
 3. budowa zapleczy socjalno-biurowych o powierzchni użytkowej ok. 55,01 m2 we wszystkich branżach;
 4. uporządkowanie terenu działki po wykonanej realizacji;
 5. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Przedmiot konkursu ofert należy wykonać zgodnie z pozwoleniem budowlanym  oraz projektem wykonawczym i budowlanym opracowanym przez firmę STEKRA sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie.

Dokumentacja projektowa oraz Przedmiary robót, stanowiące Załączniki zostały udostępnione
w wersji elektronicznej jako pliki pdf w linku zamieszczonym na:  

https://www.dropbox.com/s/u7uj9v485aqcwwo/PT%20Gliwicka%20234%20Katowice.zip?dl=0

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty ujęte i nie ujęte w Dokumentacji projektowej lub przedmiarach robót, a konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach ryczałtowego wynagrodzenia umownego. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców dołączania do oferty kosztorysów ofertowych.

 Warunkiem udziału w konkursie ofert jest spełnienie przez Wykonawcę:

 1. Wymagań dotyczących doświadczenia:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się należytym wykonaniem w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalność jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie obiektów przemysłowych o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1000,00 m2 każda. Za „budynek przemysłowy” uznaje się obiekt o charakterze produkcyjnym, magazynowym, wytwórczym, przetwórczym, montażowym, odlewniczym, huty oraz określone w PKOB pod kodem 125.

 1. Wymagań dotyczących potencjału kadrowego (osób zdolnych do wykonania zamówienia):

Wykonawca musi wykazać, iż skieruje do realizacji zamówienia Kierownika Budowy, który posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi. Kierownik Budowy musi być wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).

 1. Wymagań dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w ust. 1, mogą zostać spełnione przez jednego Wykonawcę lub łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zadania.

Przed złożeniem oferty przez Wykonawcę możliwy jest udział (nie więcej niż dwóch osób ze strony jednego Wykonawcy) w wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji zadania. Zgłoszenia do udziału w wizji lokalnej należy dokonać drogą elektroniczną, zgodnie ze sposobem porozumiewania się, o którym mowa powyżej. Termin ustalony zostanie z każdym  indywidualnie
w korespondencji zwrotnej. Dojazd na wizję lokalną odbywa się na koszt własny Wykonawcy i w jego własnym zakresie.

Termin i miejsce realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania: 30.09.2021 r.
 2. Miejsce realizacji zadania: działka o nr ewid. 1/11 przy ul. Gliwickiej 234 w Katowicach.

Opis sposobu sporządzenia oferty i termin związania ofertą:

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
 3. Ofertę należy złożyć w oryginale na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2
 4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. Ewentualne pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii, poświadczonej notarialnie bądź przez osoby udzielające pełnomocnictwa.
 5. Wszelkie kopie dokumentów załączone do oferty muszą być poświadczone za zgodność
  z oryginałem przez osobę upoważnioną.
 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku konkursu.
 7. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom z zastrzeżeniem wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty (Załącznik Nr 2) zakresu zadania, którego wykonanie powierzy podwykonawcom oraz firm podwykonawców.
 8. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
  w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez Wykonawcę klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa”. Brak zastrzeżenia lub brak spełniania przez zastrzeżoną informację przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oznaczać będzie, że oferta może być ujawniona w całości albo części.
 9. Ofertę należy napisać w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
 10. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 11. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Wymagane dokumenty składane wraz z ofertą:

 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
 2. podpisaną ofertę w oryginale w formie pisemnej na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 w tym oświadczenia wymienione w tym Załączniku;
 3. wykaz robót budowlanych, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3, wraz z dowodami potwierdzającymi, że roboty wskazane w wykazie zostały wykonane należycie (referencje bądź inne dokument), wystawionymi przez podmiot na rzecz którego były wykonane lub w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie uzyskać ww. dokumentów, należy załączyć oświadczenie Wykonawcy o prawidłowym wykonaniu robót;
 4. wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (kierownika budowy), zgodnie z określonym wyżej warunkiem, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4;
 5. opinii bankowej lub instytucji finansowej, wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości określonej powyżej;
 6. pełnomocnictwo, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z rejestrów KRS, CEIDG;
 7. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
  z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
  w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 8. zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 9. umowę konsorcjum lub spółki cywilnej (w przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę).
 10. aktualną polisę OC prowadzonej działalności.
 11. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów
  i oświadczeń załączonych do oferty oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.

 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 1. Ofertę należy złożyć w sposób zapewniający jej nienaruszalność, w nieprzejrzystej
  i zamkniętej kopercie lub opakowaniu.
 2. Na kopercie (opakowaniu) należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
 3. Ofertę należy przesłać na adres: Śląski Rynek Hurtowy OBROKI sp. z o.o. ul. Obroki 130,
  40-833 Katowice
  lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki pod tym samym adresem. Na kopercie należy wpisać: „Oferta na budowę hali magazynowej”.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 23.04.2021 r. o godzinie 15:00. Dla oceny zachowania powyższego terminu przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do sekretariatu Spółki, a nie datę jej wysłania przez Wykonawcę.
 5. Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert. W takiej sytuacji Wykonawca musi pisemnie powiadomić Zamawiającego
  o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Takie zawiadomienie, oznakowane będzie tak samo jak koperta oferty z dopiskiem „Zmiana” lub „Wycofanie”.
 6. Oferta zmieniona powinna być złożona zgodnie z wymaganiami opisanymi powyżej.
 7. Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ją Wykonawcy niezwłocznie.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

 1. Wykonawca określi cenę oferty w Formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2;
 2. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu rozumianego zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), która ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: „§ 1. Jeżeli strony umówiły się
  o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac”. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności: zysk Wykonawcy, ubezpieczenia, podatki, sprzęt używany przez Wykonawcę do wykonywania prac, wszystkie niezbędne narzędzia, materiały i środki związane z należytym wykonaniem przedmiotowych prac.
 3. Wykonawca określi cenę oferty netto i brutto w złotych polskich.
 4. Wszystkie ceny netto i brutto wyszczególnione w ofercie winny zostać przez Wykonawcę podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 5. Przy obliczaniu ceny należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą
  z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1221, 2174 ze zm.).
 6. Ryczałtowa cena ofertowa winna zawierać wszystkie koszty i opłaty związane z wykonaniem przedmiotu zadania.
 7. Wykonawca ma obowiązek uzyskać informacje konieczne i przydatne do wyceny, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zadania.

Śląski Rynek Hurtowy OBROKI sp. z o.o. zastrzega prawo do odwołania lub zakończenia konkursu bez wyłonienia wykonawcy w każdym momencie trwania naboru ofert.  

Załączniki:

Ponowny konkurs ofert na realizację zadania związanego z budową hali magazynowej

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię plików cookies. Jeśli akceptujesz ją, kliknij "Akceptuję". Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close