Poradnik dla Przedsiębiorców: Tarcza Antykryzysowa

Opracował: Jakub Kaczmarek & Maciej Miąsko

Spis treści

1. Wstęp.
2. Działania skierowane na pomoc przedsiębiorcom.

2.1 Pomoc na rzecz ochrony miejsc pracy – dofinansowanie wynagrodzenia, zmiany zasad pracy i wynagradzania.
2.2 Pomoc na rzecz ochrony miejsc pracy – świadczenie postojowe.
2.3 Pomoc na rzecz ochrony pracy – dofinansowanie wynagrodzeń od Starosty.
2.4 Pomoc na rzecz ochrony miejsc pracy - zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców.
2.5 Pomoc na rzecz ochrony miejsc pracy - Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne dla Rolników.
2.6 Zmniejszenie ograniczeń dotyczących handlu w niedziele. 
2.7 Przesunięcie terminu płatności z tytułu użytkowania wieczystego.       
2.8 Odstąpienie od umowy – imprezy turystyczne i usługi turystyczne, organizacji wystaw, kongresów, działalności kulturalnej, rekreacyjnej lub sportowej.
2.9 Ograniczenie pobierania opłat z tytułu praw autorskich.
2.10 Wsparcie dla działalności twórczej i artystycznej.
2.11 Brak konieczności posiadania zezwolenia na regularny przewóz osób.
2.12 Zwolnienie z podatku od nieruchomości.
2.13 Zmiany dot. zamówień publicznych.        
2.14 Pracownik - cudzoziemiec.
2.15 Pracownik – orzeczenia o niezdolności do pracy.
2.16 Pracownik – orzeczenia zdolności do pracy.
2.17 Opłata prolongacyjna za odroczenie podatków.
2.18 Umowa najmu, dzierżawy i im podobne.
2.19 Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców.
2.20 Zmiany terminów sprawozdań i raportów finansowych.
2.21 Wstrzymanie administracyjnego postępowania egzekucyjnego.
2.22 Wydłużenie terminu poinformowania naczelnika US o braku rachunku na białej liście.
2.23 Wstrzymanie lub zatrzymanie terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego.
2.24 Wstrzymanie lub zatrzymanie terminów w sprawach sądowych.
2.25 Zawieszenie wykonywania nakazów opuszczenia lokalu.
2.26 Udzielanie poręczeń lub gwarancji przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
2.27 Najem, dzierżawa lub użytkowanie nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa.
2.28 Należności cywilnoprawne należne jednostkom samorządów terytorialnych.
2.29 Zwiększenie limitu de minimis.
2.30 Możliwość wprowadzenia cen maksymalnych.
2.31 Zawieszenie kontroli lub egzekucji dot. obowiązkowych ubezpieczeń.
2.32 Oświadczenie woli członka organu osoby prawnej, posiedzenia organów.
2.33 Zmiana warunków kredytu/pożyczki.
2.34 Terminy interpretacji indywidualnych dotyczące ordynacji podatkowej.
2.35 Rejestracja zbycia/nabycia samochodu.
2.36 Terminy znaku towarowego i patentu europejskiego.
2.37 Umowa najmu.
2.38 Sprawozdania, oświadczenia i raporty dot. biokomponentów.
2.39 Świadectwa kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji.
2.40 Termin złożenia informacji o cenach transferowych.
2.41 Niewypłacenie przez ZUS świadczeń w terminie – brak konsekwencji.
2.42 Kontrola celno-skarbowa- produkcja, przemieszczanie, zużycie.
2.43 Analiza Sprawozdania Finansowego za 2019r. – możliwość przedstawienia innych dokumentów.  
2.44 Odliczenie straty za 2020r. w rozliczeniu za 2019r. – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2.45 Odliczenie od podstawy obliczenia podatku dochodowego – darowizny w związku z Covid-19 – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2.46 Zmiana terminu zaliczek na podatek dochodowy pracowników – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2.47 Podatek od przychodów ze środków trwałych  – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2.48 Odliczenie straty za 2020r. w rozliczeniu za 2019r. – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
2.49 Możliwość rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2.50 Jednorazowa amortyzacja środków trwałych służących do wytworzenia produktów mających na celu przeciwdziałanie COVID-19 – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2.51 Odniesienie na wynik kosztów kwalifikowanych działalności badawczo-rozwojowej – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2.52 Odliczenie straty za 2020r. w rozliczeniu za 2019r. – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
2.53 Odliczenie straty za 2020r. w rozliczeniu za 2019r. – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.
2.54 Odliczenie od podstawy obliczenia podatku dochodowego – darowizny w związku z Covid-19 – ustawa o podatku dochodowym od prawnych.
2.55 Podatek od przychodów ze środków trwałych  – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.
2.56 Podatek od przychodów ze środków trwałych  – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.
2.57 Możliwość rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.
2.58 Jednorazowa amortyzacja środków trwałych służących do wytworzenia produktów mających na celu przeciwdziałanie COVID-19 – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Poradnik został opracowany w oparciu o przepisy tzw. tarczy antykryzysowej 1.0, tj. ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw i obejmuje opracowanie najważniejszych, w opinii autorów, kwestii ekonomiczno-organizacyjnych istotnych dla przedsiębiorców.

Celem niniejszego poradnika jest wyłącznie zaprezentowanie możliwych rozwiązań wprowadzonych przez tarczę antykryzysową i nie stanowi on zaleceń czy propozycji podjęcia przez przedsiębiorców konkretnych działań. Poradnik ma za zadanie jedynie przybliżyć możliwości płynące z tarczy antykryzysowej.

Wszelkie decyzje oraz działania podejmowane są przez czytelnika wyłącznie na jego własną odpowiedzialność i powinny nastąpić po dogłębnym zapoznaniu się z przepisami, w oparciu, o które opracowane zostały poszczególne punkty poradnika. Autorzy zastrzegają jednocześnie, iż nie biorą oni odpowiedzialności za decyzje czy działania podjęte przez czytelnika na bazie niniejszego opracowania.

Wnioski związane z proponowanymi przez tarczę antykryzysową rozwiązaniami znaleźć można pod adresem:

https://rzecznikmsp.gov.pl/ratujbiznes/#1585742660796-32c7f8f3-8be126bc-3570.

Opracowanie stanowi własność intelektualną autorów i bez ich wiedzy i zgody nie może być ono rozpowszechniane w celach zarobkowych.

Dodatkowe informacje oraz wnioski znaleźć można również na stronach internetowych:

- https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371

- https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy .

Szczegółowe informacje na temat oferowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego form pomocy znaleźć można na stronach internetowych właściwych urzędów miejskich oraz starostw.

2.1 Pomoc na rzecz ochrony miejsc pracy – dofinansowanie wynagrodzenia, zmiany zasad pracy i wynagradzania.

2.1.1 Kto może otrzymać?

- Przedsiębiorca- w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej

- nastąpił spadek obrotów (w następstwie wystąpienia Covid-19) co oznacza:

  1. spadek nie mniejszy niż 15% w przypadku porównania 60 kolejnych dni (2 miesiące nie muszą być kalendarzowe) z 2020 roku w odniesieniu do analogicznych 60 dni roku 2019
  2. nie mniejszy niż 25% w przypadku porównania 30 kolejnych dni (lub miesiąca) w roku 2020 do 30 dni ich poprzedzających.

- w okresie przestoju ekonomicznego (okresu niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy) lub (obniżonego przez przedsiębiorcę wymiaru czasu pracy pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika, jednak nie więcej niż do połowy wymiaru czasu pracy)

- brak zaległości w zobowiązaniach podatkowych do końca 3 kwartału 2019[1]

- brak zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społecznie do końca 3 kwartału 20191

- brak zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne do końca 3 kwartału 20191

- brak zaległości w opłacaniu składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do końca 3 kwartału 20191

- brak zaległości w opłacaniu składek na Fundusz Pracy lub Fundusz solidarnościowy do końca 3 kwartału 20191

- pracownik jest osobą fizyczną pozostającą w stosunku pracy z pracodawcą, lub na podstawie umowy zlecenie, lub pracy nakładczej

- przekazanie kopii porozumienia pracodawcy i przedstawicieli pracowników (lub organizacji związkowych, zakładowej organizacji związkowej), w terminie do 5 dni od ich podpisania okręgowemu inspektorowi pracy, dotyczącego wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy

- porozumienie musi zawierać co najmniej:

  1. grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;
  2. obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników;
  3. okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

- przedsiębiorca, może otrzymać pomoc wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.

2.1.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Przestój ekonomiczny

- pracodawca może obniżyć wynagrodzenie nie więcej niż 50% (w okresie przestoju ekonomicznego), lecz nie mniej niż minimalne wynagrodzenie (uwzględniając wymiar czasu pracy). Minimalne wynagrodzenie w 2020r. wynosi:

- dofinansowanie w okresie przestoju ekonomicznego może wynieść maksymalnie 50% minimalnego wynagrodzenia 2 600,00 zł  (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy); nie przysługuje pracownikom o zarobkach powyżej 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obowiązującego na dzień złożenia wniosku – wartość graniczna obowiązująca w 1 kwartale 2020r. wynosiła 15 595,74 zł. Aktualne przeciętne wynagrodzenie można sprawdzać na stronie:

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-czwartym-kwartale-2019-r-,271,27.html

- dofinansowanie o którym mowa w powyższym punkcie zawiera również  składki na ubezpieczenia społeczne pracowników (dotyczy części dofinansowania)

- w czasie trwania przestoju ekonomicznego nie stosuje się warunków wynikających z układu ponadzakładowego oraz z układu zakładowego warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy.

Dodatkowo pracodawca ma prawo do:

- ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku, do nie mniej niż 8 godzin dobowo, i nieprzerwanego odpoczynku, do nie mniej niż 32 godzin tygodniowo,

- zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy; Równoważny okres odpoczynku nie może być dłuższy niż 8 tygodni

- zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.

Obniżony wymiar czasu pracy

- pracodawca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20% (lecz nie mniej niż 0,5 etatu) lecz nie mniej niż minimalne wynagrodzenie (uwzględniając wymiar czasu pracy). Minimalne wynagrodzenie w 2020r. wynosi:

- dofinansowanie wynosi 50% kwoty wynagrodzenia o którym mowa w powyższym punkcie, lecz nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obowiązującego na dzień złożenia wniosku – wartość graniczna obowiązująca w 1 kwartale 2020r. wynosi 2 079,43 zł.  Nie przysługuje pracownikom o zarobkach powyżej 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obowiązującego na dzień złożenia wniosku – wartość graniczna obowiązująca w 1 kwartale 2020r. wynosiła 15 595,74 zł.

Aktualne przeciętne wynagrodzenie można sprawdzać na stronie:

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-czwartym-kwartale-2019-r-,271,27.html

- w czasie trwania obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się warunków wynikających z układu ponadzakładowego oraz z układu zakładowego warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy.

2.1.3 Okres wsparcia.

Świadczenia i/lub środki przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku. Przepisy tracą moc po 180 dniach od wejścia w życie ustawy – 1 kwietnia 2020r.

2.1.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

W przypadku dofinansowania: Ogłasza Dyrektor Urzędu Pracy – sugeruje się śledzenie aktualności na oficjalnych stronach Urzędów Pracy.

W przypadku opisanych w punkcie „Dodatkowo Pracodawca ma prawo do:” należy podpisać porozumie i zawiadomić o nim okręgowego inspektora pracy do 5 dni od podpisania.

2.1.5 Podstawa Prawna.

Art. 15 g. i Art. 15 zf. i art. 36 ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.2 Pomoc na rzecz ochrony miejsc pracy – świadczenie postojowe.

2.2.1 Kto może otrzymać?

Dotyczy osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, która:

- prowadziła działalność przed 1 lutego 2020r.

- działalność nie została zawieszona i przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku spadł przychód o 15% w stosunku do miesiąca go poprzedzającego (czyli jeśli wniosek jest składany w kwietniu to aby spełnić ten warunek przychody w marcu spadły o 15% lub więcej w stosunku do lutego) i przychód nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obowiązującego na dzień złożenia wniosku – wartość graniczna obowiązująca w 1 kwartale 2020r. wynosiła 15 595,74 zł. Aktualne przeciętne wynagrodzenie można sprawdzać na stronie:

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-czwartym-kwartale-2019-r-,271,27.html

LUB

- działalność została zawieszona po 31 stycznia 2020r. i przychód nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obowiązującego na dzień złożenia wniosku – wartość graniczna obowiązująca w 1 kwartale 2020r. wynosiła 15 595,74 zł. Aktualne przeciętne wynagrodzenie można sprawdzać na stronie:

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-czwartym-kwartale-2019-r-,271,27.html

Osoby prowadzącej działalność w oparciu o zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej, która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług nie obowiązują kryteria przychodowe opisane powyżej, nie muszą też spełnić wymogu prowadzenia działalności przed 1 lutego 2020r.

Dotyczy:  osoby wykonujące umowę agencyjną, umowę zlecenie, umowę o dzieło i inne umowy cywilnoprawne (jeśli osoba nie podlega ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu)

- umowa została zawarta przed dniem 1 lutego 2020r.

- przychód nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obowiązującego na dzień złożenia wniosku – wartość graniczna obowiązująca w 1 kwartale 2020r. wynosiła 15 595,74 zł. Aktualne przeciętne wynagrodzenie można sprawdzać na stronie:

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-czwartym-kwartale-2019-r-,271,27.html

- zamieszkanie na terenie RP

- obywatelstwo polskie lub prawo do pobytu lub prawo do stałego pobytu, lub cudzoziemiec przebywający legalnie na terenie RP

Świadczenie przysługuje gdy doszło do przestoju w prowadzeniu działalności na rzecz której były świadczone usługi na umowach „cywilno-prawnych”. Przestój nie został zdefiniowany.

2.2.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Kwota pomocy wynosi 80 % minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2020 - kwota . Jeżeli przychody z umów cywilnoprawnych wynoszą mniej niż 50% wynagrodzenia minimalnego to świadczenie postojowe jest równe tym przychodom.

Osobie, która prowadzi działalność w oparciu o zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług, przysługuje 50% wynagrodzenia minimalnego.

Świadczenie postojowe jest zwolnione z podatku dochodowego.

W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego, przysługuje tylko jedno.

Świadczenie jest przekazywane bezpośrednio na rachunek bankowy. Ze świadczenia nie dokonuje się żadnych egzekucji.

2.2.3 Okres wsparcia.

Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może przyznać świadczenie ponownie.

2.2.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Wniosek składa osoba zainteresowana (prowadzący działalność w swoim imieniu, osoba wykonująca pracę na podstawie umów „cywilno-prawnych” za pośrednictwem osoby z którą łączy ją umowa).

Wniosek dla osoby samozatrudnionej – Formularz ZUS RSP-D

Wniosek dla osoby związanej umową cywilnoprawną – Formularz ZUS RSP-C

Zus może weryfikować przychody w KAS (przychody do celów podatkowych).

Wniosek, może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Odmowa przyznania następuje na skutek decyzji od której można odwołać się do sądu.

2.2.5 Podstawa prawna.

Art. 15 zq. i Art. 15 zr. i Art. 15 zs i Art. 15 zt. i Art. 15 zu. i Art. 15 zv. i Art. 15 zu.
i Art. 15 zw. i Art. 15 zx. i Art. 15 zy. i Art. 15 zz. I Art. 52m. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.3 Pomoc na rzecz ochrony pracy – dofinansowanie wynagrodzeń od Starosty.

2.3.1 Kto może otrzymać?

- Przedsiębiorca- w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej

- nastąpił spadek obrotów ilościowy lub wartościowy po 1 stycznia 2020r. (w następstwie wystąpienia Covid-19) co oznacza:

- spadek nie mniejszy niż 30% w przypadku porównania 60 kolejnych dni (2 miesiące nie muszą być kalendarzowe) z 2020 roku w odniesieniu do analogicznych 60 dni roku 2019

2.3.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Spadek powyżej 30% - maksymalne dofinansowanie to 50% wynagrodzeń pracowników wraz z opłatami na ubezpieczenia społeczne (ale nie więcej niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na jednego pracownika)

Spadek powyżej 50% - maksymalne dofinansowanie to 70% wynagrodzeń pracowników wraz z opłatami na ubezpieczenia społeczne (ale nie więcej niż 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na jednego pracownika)

Spadek powyżej 80% - maksymalne dofinansowanie to 90% wynagrodzeń pracowników wraz z opłatami na ubezpieczenia społeczne (ale nie więcej niż 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na jednego pracownika)

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową, oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane. Do oświadczenia należy dodać klauzule: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Przedsiębiorca zobowiązany jest utrzymać zatrudnienie w okresie pobierania świadczenia oraz w takim samym okresie po zakończeniu pobierania. Jeśli ten warunek nie zostanie dotrzymany należy zwrócić wartość świadczenia pomniejszoną proporcjonalnie o okres jaki jeszcze nie został dotrzymany (bez odsetek) w terminie 30 dni od wezwania.

Jeśli przedsiębiorca uzyskał inną pomoc na analogicznych warunkach pomoc się nie należy.

2.3.3 Okres wsparcia.

Od dnia złożenia wniosku maksymalnie 3 miesiące. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może wydłużyć ten okres.

Wniosek musi zawierać oświadczenie o:

1) wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w wysokości, o których mowa powyżej

2) braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy

3) niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;

4) posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy;

5) zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem;

6) wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne;

7) numerze rachunku bankowego właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

8) Klauzula: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

2.3.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Wniosek należy złożyć do powiatowego urzędu pracy w terminie 14 dni od ogłoszenia naboru.

2.3.5 Podstawa prawna.

Art. 15zzb. i Art. 15zzc  ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.4 Pomoc na rzecz ochrony miejsc pracy - Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców.

2.4.1 Kto może otrzymać?

Przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 pracowników, który był zgłoszony jako płatnik przed dniem 1 lutego 2020r.

W przypadku osób samozatrudnionych przychód nie może przekroczyć 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obowiązującego na dzień złożenia wniosku – wartość graniczna obowiązująca w 1 kwartale 2020r. wynosiła 15 595,74 zł. Aktualne przeciętne wynagrodzenie można sprawdzać na stronie:

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-czwartym-kwartale-2019-r-,271,27.html

Kwota wskazana we wniosku będzie weryfikowana z Szefem KAS (z przychodem podanym do celów podatkowych). Jeśli zostanie zidentyfikowana różnica i zostanie ona uznana jako wprowadzenie Zusu w błąd kwotę pomocy podmiot będzie musiał zwrócić wraz z ustawowymi odsetkami.

Za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z tymi przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania. Niewywiązanie się może skutkować odebraniem możliwości skorzystania z umorzenia. Ostateczny termin przesłania ww. informacji to 31 czerwca 2020r.

2.4.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Umorzeniu podlegają składki na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych – znane na dzień rozpatrzenia wniosku. ZUS ma obowiązek poinformować o umorzeniu.

W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność należności z tytułu składek ustalone są od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek.

2.4.3 Okres wsparcia.

Od dnia 1 marca 2020r. do 31 maja 2020r. Rada Ministrów może określić inne okresy w drodze rozporządzenia.

2.4.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Wniosek (RDZ) należy składać:

- za pośrednictwem portalu PUE ZUS

- za pośrednictwem tradycyjnej poczty

- osobiście w placówce ZUS – do skrzyni na dokumenty

Wniosek powinien być złożony do 30 czerwca 2020r.

W razie odmowy przyznania świadczenia można wnioskować o ponowne rozpatrzenie wniosku do Prezesa Zakładu.

2.4.5 Podstawa prawna.

Art. 31zo. i Art. 31zp. i Art. 31zq. i Art. 31zr. i Art. 31zs. i Art. 31zt. i Art. 31zu. i Art. 31zy.   ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.5 Pomoc na rzecz ochrony miejsc pracy - Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne dla Rolników

2.5.1 Kto może otrzymać?

Rolnicy i inne osoby uwzględnione w ustawie o ubezpieczeniach społecznych rolników.

2.5.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Zwolnienie ze składek.

2.5.3     Okres wsparcia.

W okresie 2go kwartału 2020r.

2.5.4     Gdzie i jak złożyć wniosek.

2.5.5     Podstawa prawna.

Art. 31zz.    ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.6 Zmniejszenie ograniczeń dotyczących handlu w niedziele.

2.6.1 Kto może otrzymać?

Ustawa nie określa ograniczeń, tak więc każdy może skorzystać.

2.6.2 Wymiar (kwota) pomocy.

W niedziele, nie będące świętami, można dokonywać czynności związanych z rozładowywaniem, przyjmowaniem i ekspozycją towarów pierwszej potrzeby. Dotyczy to również pracowników.

2.6.3 Okres wsparcia.

Możliwość realizowania wyżej wspomnianych czynności obowiązuje w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie 30 dni po ich odwołaniu.

2.6.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Brak konieczności dokonywania jakichkolwiek dodatkowych formalności.

2.6.5 Podstawa prawna.

Art. 15 i. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.7 Przesunięcie terminu płatności z tytułu użytkowania wieczystego.

2.7.1 Kto może otrzymać?

Ustawa nie określa ograniczeń, tak więc każdy może skorzystać.

2.7.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Przesunięcie obowiązku uiszczenia opłaty rocznej z tytuły użytkowania wieczystego do dnia 30 czerwca 2020r.

2.7.3 Okres wsparcia.

Termin o którym mowa w powyższym punkcie może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów.

2.7.4 Gdzie i jak złożyć wniosek

Brak konieczności dokonywania jakichkolwiek dodatkowych formalności.

2.7.5 Podstawa prawna.

Art. 15 j. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.8 Odstąpienie od umowy – imprezy turystyczne i usługi turystyczne, organizacji wystaw, kongresów, działalności kulturalnej, rekreacyjnej lub sportowej

2.8.1 Kto może otrzymać?

Zarówno klient jak i świadczący usługę związaną z turystyką, pod warunkiem związku sytuacji z epidemią wirusa SARS-CoV-2

2.8.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Możliwość rozwiązania umowy bez dodatkowych konsekwencji. Jeśli klient wyrazi zgodę zamiast zwrotu płatności może on otrzymać voucher na poczet przyszłych świadczeń przez przedsiębiorcę (w kwocie nie mniejszej niż uiszczona płatność).

Środki związane z usługami turystycznymi podlegają ochronie w przypadku niewypłacalności przedsiębiorstwa, z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

2.8.3 Okres wsparcia.

Rozwiązanie umowy skuteczne po upływie 180 dni od powiadomienia przez klienta.

2.8.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Klient informuje przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy

2.8.5 Podstawa prawna.

Art. 15 k. i Art. 15 zp. i art. 31h  ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.9 Ograniczenie pobierania opłat z tytułu praw autorskich

2.9.1 Kto może otrzymać?

Przedsiębiorca- w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z opłat abonamentowych, wspomnianych poniżej jest:

1) świadczenie przed wejściem w życie niniejszej ustawy przez przedsiębiorcę usług w miejscu, które umożliwia zapoznawanie się przez jego klientów z utworami lub przedmiotami praw pokrewnych;

2) bycie płatnikiem wynagrodzeń i opłat, oraz uiszczenie wynagrodzeń i opłat za okresy rozliczeniowe przypadające przed dniem 8 marca 2020 r.

2.9.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Wstrzymuje się pobieranie opłat:

- wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi wynikających z umowy

- opłat abonamentowych wynikających z ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (np. abonament radiowo-telewizyjny)

2.9.3 Okres wsparcia.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

2.9.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Nie dotyczy, zwolnienie następuje z mocy ustawy.

2.9.5 Podstawa prawna.

Art. 15 l. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.10 Wsparcie dla działalności twórczej i artystycznej.

2.10.1 Kto może otrzymać?

- działalność kulturalna objęta mecenatem państwa

- działalność polegająca na produkcji audiowizualnej.

Wsparcie jest udzielane:

- osobie fizycznej w formie stypendium;

-osobie prawnej i jednostce nieposiadającej osobowości prawnej w formie dotacji celowej.

Szczegółowe warunki uzyskiwania wsparcia finansowego określa Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2 kwietnia 2020r.

2.10.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Przyznawane na dofinansowanie wydatków na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej i artystycznej. Wsparciem objęte są wydatki bieżące.

Maksymalna wysokość wsparcia udzielanego w formie:

- stypendium – nie może przekroczyć miesięcznie trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni,

- dotacji celowej – nie może przekroczyć 100% wydatków na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej i artystycznej.

2.10.3 Okres wsparcia.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 12 miesięcy po ich odwołaniu.

2.10.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Udzielenie wsparcia następuje na podstawie wniosku składanego do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub wyznaczonej przez niego państwowej instytucji kultury, w ramach programów ogłoszonych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra lub wyznaczoną instytucję.

2.10.5 Podstawa prawna.

Art. 15m. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wsparcia finansowego dla osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej lub artystycznej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

2.11 Brak konieczności posiadania zezwolenia na regularny przewóz osób.

2.11.1 Kto może otrzymać?

Brak konieczności posiadania zezwoleń zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym w przypadku:

- konieczności podjęcia czynności związanych z przeciwdziałaniem COVID19;

-braku rentowności wykonywanych przewozów, będącego skutkiem niezależnych od przedsiębiorcy okoliczności, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

2.11.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Brak konieczności uzyskania zezwolenia.

Podmioty pośredniczące nie mają obowiązku weryfikacji licencji (do 30 września 2020r.)

2.11.3 Okres wsparcia.

Nie sprecyzowano.

2.11.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Nie dotyczy.

2.11.5  Podstawa prawna.

Art. 15n. i 31r. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.12 Zwolnienie z podatku od nieruchomości.

2.12.1 Kto może otrzymać?

Decyduje Rada Gminy.

2.12.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Umorzenie całości lub części podatku od nieruchomości: budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców w uchwale Rady Gminy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Rada Gminy może również przedłużyć termin.

2.12.3 Okres wsparcia.

Zgodnie z decyzją Rady Gminy. W przypadku przedłużenia terminu płatności nie dłużej niż do 30 września 2020r.

2.12.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Warto śledzić informacje o pomocy w związku z pandemią świadczoną przez jednostki samorządu terytorialnego. Jeśli lokalna jst. nie uwzględniła zmniejszeniu lub odstąpienia od pobierania podatku od nieruchomości przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek z prośbą o uwzględnienie tego punktu tarczy antykryzysowej (przy czym decyzję i tak podejmuje Rada Gminy).

2.12.5 Podstawa prawna.

Art. 15p. i Art. 15q. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.13 Zmiany dot. zamówień publicznych.

2.13.1 Kto może otrzymać?

Przedsiębiorca, który realizuje umowę w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych i wystąpiły lub mogą wystąpić następujące okoliczności:

- nieobecności pracowników, którzy uczestniczą lub mogliby uczestniczyć w realizacji zamówienia;

- decyzji organów w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;

- poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

- wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;

- okoliczności, o których mowa w pkt 1–4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

2.13.2 Wymiar (kwota) pomocy.

W terminie 14 dni od poinformowania drugiej strony o ww. okolicznościach strona informująca przedstawia swoje stanowisko i uzasadnienie (w tym kwestie kar umownych) dot. wpływu na należytą realizację umowy. Zamawiający po zapoznaniu się z ww. stanowiskiem może:

- zmienić termin lub czasowo zawiesić wykonywanie umowy

- zezwolić na  zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,

- zmienić zakres świadczenia wykonawcy i co z tym się wiąże wynagrodzenie (o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.)

Umowa nie może być rozwiązana w związku z okolicznościami opisanymi powyżej, jeśli dotyczą wyłącznie sytuacji związanej z przeciwdziałaniem COVID-19.

Możliwość odstąpienia od kar umownych.

2.13.3 Okres wsparcia.

Zgodnie z ustaleniami stron.

2.13.4 Gdzie i jak złożyć wniosek

Bezpośredni kontakt zamawiającego i wykonawcy.

2.13.5 Podstawa prawna.

Art. 15r. i Art. 15s. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.14 Pracownik - cudzoziemiec.

2.14.1 Kto może otrzymać?

Osoba której termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub wizy krajowej przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Dotyczy to również zezwolenia na pracę.

2.14.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Termin ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. W takim przypadku nie wydaje ani nie wymienia się karty pobytu. Cudzoziemiec ma prawo wykonywać dalej pracę.

2.14.3 Okres wsparcia.

W okresie o którym mowa powyżej cudzoziemiec ma obowiązek złożyć wniosek.

2.14.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Nie dotyczy.

2.14.5 Podstawa prawna.

Art. 15z. i Art. 15zd. i Art. 15zzza. i Art. 15zzzb.  ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.15 Pracownik – Orzeczenia o niezdolności do pracy.

2.15.1 Kto może otrzymać?

Pracownik, w związku z orzeczeniem o:

- częściowej niezdolności do pracy,

- całkowitej niezdolności do pracy,

- całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

- niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub

- w związku ze świadczeniem rehabilitacyjnym

którego ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu. Jeżeli ważność powyższych upłynęła przed okresem pandemii i do jej czasu nie zostało wydane nowe orzeczenie przepisy również obowiązują.

2.15.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Orzeczenie zachowuje ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy (do końca 3go miesiąca) od dnia upływu terminu jego ważności, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie  uprawnień do świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia. 3 miesięczny okres może zostać przedłużony w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

2.15.3 Okres wsparcia.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

2.15.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Według standardowej procedury.

2.15.5 Podstawa prawna.

Art. 15zc. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.16 Pracownik – Orzeczenia zdolności do pracy.

2.16.1 Kto może otrzymać?

Brak ograniczeń.

2.16.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Wydłużenie orzeczeń lekarskich wstępnych, okresowych, kontrolnych, psychologicznych i innych wymaganych do wykonywania pracy do 60 dnia po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

2.16.3 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Z mocy ustawy.

2.16.4 Podstawa prawna.

Art. 31m ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.17 Opłata prolongacyjna za odroczenie podatków

2.17.1 Kto może otrzymać?

Brak ograniczeń.

2.17.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Nie nalicza się opłaty prolongacyjnej od wydłużenia terminu lub rozłożenia na raty podatków stanowiących dochód budżetu Państwa

Minister właściwy ds. finansów publicznych może w drodze rozporządzenia odstąpić od naliczania odsetek.

2.17.3 Okres wsparcia.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu

2.17.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Według standardowej procedury, do właściwego organu podatkowego.

2.17.5 Podstawa prawna.

Art. 15za. i Art. 15zb. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.18 Umowa najmu, dzierżawy i im podobne.

2.18.1 Kto może otrzymać?

Przedsiębiorcy dotknięci zakazem prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2

2.18.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Wygaśnięcie wzajemnych zobowiązań wynajmującego i najemcy wynikających z zawartej pomiędzy nimi umowy. Oznacza to, że wygasają zarówno obowiązki obciążające najemcę (np. w zakresie konieczności uiszczania czynszu czy opłat eksploatacyjnych), jak i obowiązki wynajmującego (np. udostępnienie lokalu najemcy, prowadzenie działań marketingowych nakierowanych na reklamę działalności najemcy).

2.18.3 Okres wsparcia.

W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

2.18.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Wygaśnięcie zobowiązań następuje z mocy prawa. W okresie 3 miesięcy od zniesienia zakazu najemca powinien złożyć wynajmującemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu i dodatkowe 6 miesięcy. Konsekwencją niezłożenia takiej oferty, będzie uznanie, że do czasowego wygaśnięcia zobowiązań nie doszło, co oznacza, m.in., że wynajmujący będzie mógł żądać zapłaty czynszu i innych opłat wynikających z umowy za czas obowiązywania zakazu.

2.18.5 Podstawa prawna.

Art. 15ze. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.19 Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

2.19.1 Kto może otrzymać?

Mikroprzedsiębiorca, który przed dniem 1 marca 2020r. rozpoczął działalność.
Mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

2.19.2 Wymiar (kwota) pomocy

Do 5 000,00 zł.

Oprocentowanie stałe  w skali roku wynosi 0,055% (0,05* stopa redyskonta weksli, która aktualnie wynosi 1,10%. Aktualną stopę redyskonta weksli można sprawdzić na stronie: https://www.nbp.pl/).

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o nie zmniejszeniu stanu zatrudnienia wraz z klauzulą: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

2.19.3 Okres wsparcia.

Maksymalny okres pożyczki to 12 miesięcy z 3 miesięcznym okresem karencji w spłacie kapitału i odsetek. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może wydłużyć ten okres.

2.19.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Wniosek należy złożyć do powiatowego urzędu pracy po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy wraz z oświadczeniem o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wraz z klauzulą: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

2.19.5 Podstawa prawna.

Art. 15zzd. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.20 Zmiany terminów sprawozdań i raportów finansowych

2.20.1 Kto może otrzymać?

W zależności od rozporządzenia Ministra Finansów.

2.20.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Przesunięcie terminów raportów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów (potencjalna korzyść, na dzień tworzenia poradnika nie opublikowano takiego rozporządzenia)

2.20.3 Okres wsparcia.

Jak w punkcie wcześniejszym

2.20.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Brak konieczności składania wniosku.

2.20.5 Podstawa prawna.

Art. 15zzg. i Art. 15zzh.  ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.21 Wstrzymanie administracyjnego postępowania egzekucyjnego.

2.21.1 Kto może otrzymać?

W zależności od rozporządzenia Rady Ministrów.

2.21.2 Wymiar (kwota) pomocy

Wstrzymanie administracyjnego postępowania egzekucyjne należności pieniężnych. W okresie wstrzymania mogą być dokonywane wypłaty z zajętego rachunku bankowego.

2.21.3 Okres wsparcia.

W zależności od rozporządzenia Rady Ministrów.

2.21.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Nie dotyczy

2.21.5 Podstawa prawna.

Art. 15zzk.  ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.22 Wydłużenie terminu poinformowania naczelnika US o braku rachunku na białej liście.

2.22.1 Kto może otrzymać?

Brak ograniczeń.

2.22.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Wydłużenie okresu do 14 dni.

2.22.3 Okres wsparcia.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19.

2.22.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Nie dotyczy.

2.22.5 Podstawa prawna.

Art. 15zzn.  ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.23 Wstrzymanie lub zatrzymanie terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego.

2.23.1 Kto może otrzymać?

Nie dotyczy.

2.23.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Bieg niżej opisanych spraw nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19:

- od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,

- do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,

- przedawnienia,

- których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,

- zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,

- do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju

2.23.3 Okres wsparcia.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19

2.23.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Nie dotyczy

2.23.5 Podstawa prawna.

Art. 15zzr. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.24 Wstrzymanie lub zatrzymanie terminów w sprawach sądowych.

2.24.1 Kto może otrzymać?

Nie dotyczy.

2.24.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Bieg terminów procesowych i sądowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID w:

- postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,

- postępowaniach egzekucyjnych,

- postępowaniach karnych,

- postępowaniach karnych skarbowych,

- postępowaniach w sprawach o wykroczenia,

- postępowaniach administracyjnych,

- postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,

- kontrolach celno-skarbowych,

- postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,

- innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw.

Nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID, również bieg terminu:

- na milczące załatwienie sprawy,

- w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania,

- na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej (z wyjątkiem indywidualnej interpretacji podatkowej).

Od powyższych zasad przewidziane zostały jednak następujące wyjątki:

- wstrzymanie biegu terminów procesowych i sądowych nie ma zastosowania do kategorii spraw pilnych (art. 14a ust. 4 i 5 ustawy), wśród których znalazła się część spraw z zakresu prawa karnego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego,

- wstrzymanie biegu terminów procesowych i sądowych nie ma zastosowania do terminów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

- wstrzymanie i zawieszenie terminów nie dotyczy postępowań w ramach kontroli uprzedniej zamówień współfinansowanych ze środków UE oraz postępowań odwoławczych prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,

- jeżeli wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony albo kontrolowanego – w postępowaniach karnych skarbowych, postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, kontrolach celno-skarbowych, postępowaniach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy o grach hazardowych – strona, uczestnik postępowania, kontrolowany, ich kontrahent oraz organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, są zobowiązani dokonać w wyznaczonym terminie czynność określoną w żądaniu podmiotu prowadzącego postępowanie,

- jeżeli niepodjęcie czynności mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną – w postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, egzekucyjnych, karnych, w sprawach o wykroczenia, administracyjnych lub innych prowadzonych na podstawie ustaw - strona, uczestnik postępowania, kontrolowany, ich kontrahent oraz organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, są zobowiązani dokonać w wyznaczonym terminie czynność określoną w żądaniu podmiotu prowadzącego postępowanie,

2.24.3 Okres wsparcia.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

2.24.4 Gdzie i jak złożyć wniosek

Nie dotyczy.

2.24.5 Podstawa prawna.

Art. 15zzs. i Art. 15zzt.  ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.25 Zawieszenie wykonywania nakazów opuszczenia lokalu.

2.25.1 Kto może otrzymać?

Brak ograniczeń.

2.25.2 Wymiar (kwota) pomocy.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego.

2.25.3 Okres wsparcia.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

2.25.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Nie dotyczy.

2.25.5 Podstawa prawna.

Art. 15zzu. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.26 Udzielanie poręczeń lub gwarancji przez Bank Gospodarstwa Krajowego

2.26.1 Kto może otrzymać?

Przedsiębiorcy z wyłączeniem mikro- i małych przedsiębiorstw.

2.26.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Poręczenie lub gwarancja obejmują nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu objętego poręczeniem lub gwarancją.

2.26.3 Okres wsparcia.

Brak informacji.

2.26.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Z ustawy nie wynika, ale proponuje się składać wnioski bezpośrednio do Banku Gospodarstwa Krajowego.

2.26.5 Podstawa prawna.

Art. 15zzzd. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.27 Najem, dzierżawa lub użytkowanie nieruchomości będących własnością.

2.27.1 Kto może otrzymać?

Podmiot, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu (brak wyjaśnienia w ustawie).

2.27.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Należności z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadające za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, mogą być umarzane w całości albo w części lub ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu, bez zgody wojewody. Dotyczy to nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa.

2.27.3 Okres wsparcia.

Okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

2.27.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Do starosty lub Prezydenta miasta na prawach powiatu.

2.27.5 Podstawa prawna.

Art. 15zzze.  ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.28 Należności cywilnoprawne należne jednostkom samorządów terytorialnych.

2.28.1 Kto może otrzymać?

Podmiot, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu (brak wyjaśnienia w ustawie).

2.28.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym.

2.28.3 Okres wsparcia.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

2.28.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Wniosek do odpowiedniego organu jednostki samorządu terytorialnego.

Jeśli nie została przyjęta uchwałą taką decyzję może podjąć wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa.

2.28.5 Podstawa prawna.

Art. 15zzzf. i Art. 15zzzg ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.29 Zwiększenie limitu de minimis.

2.29.1 Kto może otrzymać?

Przedsiębiorca otrzymujący wsparcie:

- dla działalności twórczej i artystycznej,

- zwolnienie z podatku od nieruchomości,

- przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości,

- dofinansowanie wynagrodzeń przez starostę,

- zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne,

- umorzenie należności z tytułu oddania nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa w najem, dzierżawę lub użytkowanie,

- odstąpienie od dochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających jednostce samorządu terytorialnego.

2.29.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Zwiększono limit udzielanej przez państwo, w formie dotacji bezpośrednich, zaliczek zwrotnych, korzyści podatkowych lub w zakresie płatności, pomocy de minimis:

- do 800 000 EUR brutto – na przedsiębiorstwo,

- do 120 000 EUR brutto – na przedsiębiorstwo prowadzące działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury,

- do 100 000 EUR brutto – na przedsiębiorstwo prowadzące działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych

2.29.3 Okres wsparcia.

Do 31 grudnia 2020r.

2.29.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Nie dotyczy.

Jeśli nie została przyjęta uchwałą taką decyzję może podjąć wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa.

2.29.5 Podstawa prawna.

Art. 15 zzzh ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,

sekcja 3.1 pkt 22-23 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19

2.30 Możliwość wprowadzenia cen maksymalnych.

2.30.1 Kto może otrzymać?

Może dotyczyć każdego, kto sprzedaje produkty objęte rozporządzeniem.

2.30.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Nie można sprzedawać po wyższych cenach lub marżach niż te, które zostaną ogłoszone w rozporządzeniu (może nigdy nie zostać ogłoszone)

2.30.3 Okres wsparcia.

Zgodnie z rozporządzeniem

2.30.4 Kary i sankcje.

Karę pieniężną nakłada, w drodze decyzji, odpowiednio w zakresie swojej właściwości:

- wojewódzki inspektor farmaceutyczny;

- wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;

- państwowy wojewódzki inspektor sanitarny;

- wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

I wynosi ona 5 000,00 zł do  5 000 000,00 zł, płatność w terminie 7 dni od kiedy decyzja staje się ostateczną (może zostać nadany rygor natychmiastowej wykonalności).

  1. W przypadku przekroczenia zakazu wielokrotnego lub na dużą skalę UOKiK może nałożyć karę do 10% obrotów za poprzedni rok.

Dodatkowo kara może zostać nałożona w kwocie 5% obrotów za poprzedni rok (nie więcej niż 50 000 000,00 zł), jeżeli przedsiębiorca:

- nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub udzielił informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;

- uniemożliwia lub utrudnia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczęcie lub przeprowadzenie kontroli.

Wojewoda ma prawo do nałożenia kary w wysokości 1 000 000,00 zł jeżeli wartość produktów jest mniejsza lub równa 1 000 000,00 zł. Jeżeli wartość produktów przekracza tą wartość kara stanowi dwukrotność wartość sprzedanych produktów.

2.30.5 Podstawa prawna.

Art. 15zzzj. i Art. 15zzzk. i Art. 15zzzl. i Art. 15zzzm. i Art. 15zzzo. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.31 Zawieszenie kontroli lub egzekucji dot. obowiązkowych ubezpieczeń.

2.31.1 Kto może otrzymać?

Podmiot objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

2.31.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Możliwość zawieszenia kontroli lub egzekucji.

2.31.3 Okres wsparcia.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

2.31.4 Gdzie i jak złożyć wniosek

Zawieszenie może być realizowane z urzędu lub na wniosek do Ministra właściwego do spraw instytucji finansowych

2.31.5 Podstawa prawna

Art. 15zzzq.  ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.32 Oświadczenie woli członka organu osoby prawnej, posiedzenia organów.

2.32.1 Kto może otrzymać?

Każda osoba prawna (nie dotyczy Skarbu Pańśtwa i J.S.T.)

2.32.2  Wymiar (kwota) pomocy.

Oświadczenia woli lub posiedzenia mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Do skuteczności oświadczenia nie jest wymagane wypełnienie formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym, opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, bez względu na odmienne zastrzeżenie ustawy lub czynności prawnej.

2.32.3 Okres wsparcia.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

2.32.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Nie dotyczy.

2.32.5 Podstawa prawna.

Art. 15zzzr. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;      Art. 3. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze

2.33 Zmiana warunków kredytu/pożyczki.

2.33.1 Kto może otrzymać?

Mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, który spełnia poniższe kryteria:

- kredyt został udzielony przed dniem 8 marca 2020 r. oraz

- zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy dokonaną przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 r.

2.33.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Wynegocjowane z bankiem (nowe warunki nie mogą pogorszyć sytuacji przedsiębiorcy)

2.33.3 Okres wsparcia.

Zgodnie z postanowieniami stron.

2.33.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Wniosek do banku.

2.33.5 Podstawa prawna.

Art. 31f.  ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.34 Terminy interpretacji indywidualnych dotyczące ordynacji podatkowej

2.34.1 Kto może otrzymać?

Podmiot, który wystąpił o indywidualną interpretację.

2.34.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Wydłużenie okresu odpowiedzi organu o 3 miesiące (termin ten może być wydłużony przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia).

2.34.3 Okres wsparcia.

Obowiązuje do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

2.34.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Nie dotyczy.

2.34.5 Podstawa prawna.

Art. 31g. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.35 Rejestracja zbycia/nabycia samochodu

2.35.1 Kto może otrzymać?

Brak ograniczeń.

2.35.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Wydłużenie czasu na zarejestrowanie używanego samochodu sprowadzonego z UE do 180 dni.

Wydłużenie okresu na poinformowania Starosty o zbyciu/nabyciu do 180 dni.

2.35.3 Okres wsparcia.

W okresie przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

2.35.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Wniosek do odpowiedniego organu jednostki samorządu terytorialnego.

Jeśli nie została przyjęta uchwałą taką decyzję może podjąć wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa.

2.35.5 Podstawa prawna.

Art. 15zzzf. i Art. 15zzzg.    ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.36 Terminy znaku towarowego i patentu europejskiego.

2.36.1 Kto może otrzymać?

Brak ograniczeń.

2.36.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Terminy na wniesienie sprzeciwu dot. znaku towarowego  i tłumaczenia patentu europejskiego na język polski zostają przerwane (lub nie rozpoczynają się). Terminy biegną  od początku od dnia 1 lipca 2020r.

2.36.3 Okres wsparcia.

Nie dotyczy.

2.36.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Obowiązuje z mocy ustawy.

2.36.5 Podstawa prawna.

Art. 31j. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.37 Umowa najmu.

2.37.1 Kto może otrzymać?

Nie dotyczy jeżeli podmiot w okresie 6 miesięcy przed datą 01 kwietnia 2020r:

- zalegał z opłatami

- używał lokalu w sposób wykraczający poza umowę

- w razie wynajęcia podnajęcia, itp. Bez wymaganej zgody wynajmującego

- do najemcy lokalu mieszkalnego, któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba że najemca nie może z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu

2.37.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Przedłużenie umowy, która obowiązywała (nawet jeśli została wypowiedziana wcześniej), na dotychczasowych warunkach do 30 czerwca 2020r.

Brak możliwości wypowiedzenia umowy najemcy (przez wynajmującego) lub wysokości czynszu, z wyjątkiem gdy:

-  podmiot zalegał z opłatami

- podmiot używał lokalu w sposób wykraczający poza umowę

- podmiot w razie wynajęcia  podnajęcia, itp. lokalu bez wymaganej zgody wynajmującego

- podmiot posiada tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba ze najemca nie może z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu.

- podmiot narusza postanowienia tej umowy najmu lub przepisów prawa dotyczących sposobu używa tego lokalu lub

- istnieje konieczność rozbiórki lub remontu budynku, w którym znajduje się ten lokal.

2.37.3 Okres wsparcia.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

2.37.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Na podstawie oświadczenia woli najemcy przekazanego wynajmującemu. Najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy.

2.37.5 Podstawa prawna.

Art. 31s. i Art. 31t. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.38 Sprawozdania, oświadczenia i raporty dot. biokomponentów.

2.38.1 Kto może otrzymać?

Podmioty, które są zobowiązane do tworzenia sprawozdawczości dotyczącej biokomponentów.

2.38.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Wydłużenie terminu składania o 30 dni kalendarzowych w stosunku do przepisów obowiązujących.

2.38.3 Okres wsparcia.

W roku 2020.

2.38.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Obowiązuje z mocy ustawy.

2.38.5 Podstawa prawna.

Art. 31v. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.39 Świadectwa kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji

2.39.1 Kto może otrzymać?

Osoby posiadające uprawnienia energetyczne, które tracą ważność w okresie 1 marca 2020r. do 30 czerwca 2020r.

2.39.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Wydłużenie ważności świadectw do 31 grudnia 2020r.

2.39.3 Okres wsparcia.

Do 31 grudnia 2020r.

2.39.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Na mocy ustawy.

2.39.5 Podstawa prawna.

Art. 31x. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.40 Termin złożenia informacji o cenach transferowych.

2.40.1 Kto może otrzymać?

Brak ograniczeń ustawowych. Dotyczy obowiązku za rok 2019.

2.40.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Wydłużenie terminu do 30 września 2020r.

2.40.3 Okres wsparcia.

Do 30 września 2020.

2.40.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Na mocy ustawy.

2.40.5 Podstawa prawna.

Art. 31z. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.41 Niewypłacenie przez ZUS świadczeń w terminie – brak konsekwencji

2.41.1 Kto może otrzymać?

Brak ograniczenia.

2.41.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Brak naliczenia odsetek ustawowych jeśli ZUS nie przekaże środków w terminie.

2.41.3 Okres wsparcia.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 i 30 dni po nich.

2.41.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Nie dotyczy.

2.41.5 Podstawa prawna.

Art. 31zd.    ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.42 Kontrola celno-skarbowa- produkcja, przemieszczanie, zużycie

2.42.1 Kto może otrzymać?

Podmiot podlegający kontroli celno-skarbowej w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w szczególności ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia, oraz w zakresie stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy.

2.42.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Naczelnik urzędu celno-skarbowego na podstawie analizy ryzyka, może odstąpić od:

- obecności kontrolującego przy przeprowadzeniu czynności podlegającej kontroli celno-skarbowej, przy czym Podmiot, przekazuje niezwłocznie naczelnikowi urzędu celno-skarbowego informację o przebiegu przeprowadzonych czynności.

2.42.3 Okres wsparcia.

Od 1 kwietnia 2020r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID19

2.42.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Z mocy ustawy na bazie decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego o czym informuje podmiot.

2.42.5 Podstawa prawna.

Art. 31zj. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.43 Analiza Sprawozdania Finansowego za 2019r. – możliwość przedstawienia innych dokumentów.

2.43.1 Kto może otrzymać?

Brak ustawowych ograniczeń.

2.43.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Zamiast zbadanych i zatwierdzonych sprawozdań finansowych za 2019r. udostępnia się ostatnie zatwierdzone sprawozdanie. Jeśli takowe sprawozdanie nie istnieje należy przekazać inne dostępne dane sprawozdawcze.

2.43.3 Okres wsparcia.

2.43.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Wniosek do odpowiedniego organu jednostki samorządu terytorialnego.

Jeśli nie została przyjęta uchwałą taką decyzję może podjąć wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa.

2.43.5 Podstawa prawna.

Art. 31zn. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.44 Odliczenie straty za 2020r. w rozliczeniu za 2019r. – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

2.44.1 Kto może otrzymać?

Przedsiębiorcy, którzy:

- ponieśli stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej

- uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności

2.44.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Możliwość jednorazowego obniżenia dochodu (przychodu) o kwotę straty za 2020r., lecz nie więcej niż 5 000 000,00zł, w rozliczeniu 2019r. Pozostała część straty (powyżej 5 000 000,00 zł) podlega normalnemu trybowi rozliczenia

2.44.3 Okres wsparcia.

W okresie 2go kwartału 2020r.

2.44.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Złożenie korekty zeznania za 2019r.

2.44.5 Podstawa prawna.

Art. 52k. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.45 Odliczenie od podstawy obliczenia podatku dochodowego – darowizny w związku z Covid-19 – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2.45.1 Kto może otrzymać?

Przedsiębiorca który udzielił darowizny dla:

- podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19;

- Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;

- Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.

2.45.2 Wymiar (kwota) pomocy.

W przypadku darowizny, o której mowa w ust. 1, przekazanej:

- do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;

- w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;

- od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

2.45.3 Okres wsparcia.

Darowizny przekazane w okresie od 1 stycznia 2020r. do 30 września 2020r.

2.45.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Należy uwzględnić przy kalkulacji podatku.

2.45.5 Podstawa prawna.

Art. 52n. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.46 Zmiana terminu zaliczek na podatek dochodowy pracowników – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2.46.1 Kto może otrzymać?

Podmiot, który doznał negatywnych skutków ekonomicznych z powodu COVID-19.

2.46.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Przesunięcie obowiązku płatności zaliczek na podatek dochodowy pracowników za miesiąc marzec i kwiecień na 1 czerwca 2020r.

2.46.3 Okres wsparcia.

Płatność należy uregulować do 1 czerwca 2020r.

2.46.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Nie sprecyzowano w ustawie.

2.46.5 Podstawa prawna.

Art. 52o. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.47 Podatek od przychodów ze środków trwałych  – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2.47.1 Kto może otrzymać?

Podmiot rozliczający się w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, który:

- podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;

- uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody, są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów. Warunku nie stosuje się jeśli:

- stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów;

- rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów, lub

- rozpoczęli działalność w 2020 r.

2.47.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Przedłużenie terminu do 20 lipca 2020r. Dotyczy to płatności za miesiące od marca do maja 2020r.

2.47.3 Okres wsparcia.

W okresie do 20 lipca 2020r.

2.47.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Nie dotyczy.

2.47.5 Podstawa prawna.

Art. 52p. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.48 Odliczenie straty za 2020r. w rozliczeniu za 2019r. – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

2.48.1 Kto może otrzymać?

Przedsiębiorcy, którzy:

- ponieśli stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej

- uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności

2.48.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Możliwość jednorazowego obniżenia dochodu (przychodu) o kwotę straty za 2020r., lecz nie więcej niż 5 000 000,00zł, w rozliczeniu 2019r. Pozostała część straty (powyżej 5 000 000,00 zł) podlega normalnemu trybowi rozliczenia

2.48.3 Okres wsparcia.

W okresie 2go kwartału 2020r.

2.48.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Złożenie korekty zeznania za 2019r.

2.48.5 Podstawa prawna.

Art. 52k. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.49 Możliwość rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2.49.1 Kto może otrzymać?

Przedsiębiorcy,  będący małymi podatnikami, jeżeli ponoszą negatywne skutki COVID-19.

2.49.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Naliczanie zaliczki podatku na bazie faktycznie uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów.

2.49.3 Okres wsparcia.

Nie sprecyzowano. Zmiana ze skutkiem trwałym.

2.49.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Informacja w zeznaniu podatkowym za 2020r.

2.49.5 Podstawa prawna.

Art. 52r. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.50 Jednorazowa amortyzacja środków trwałych służących do wytworzenia produktów mających na celu przeciwdziałanie COVID-19 – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2.50.1 Kto może otrzymać?

Brak ograniczeń.

2.50.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Możliwość zastosowania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego (nakład w całości odniesiony w koszty 2020r.)

Za towary mające na celu przeciwdziałanie COVID-19, uważa się w szczególności: maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk.

2.50.3 Okres wsparcia.

Dotyczy środków trwałych wprowadzonych do ewidencji ŚT oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2020r.

2.50.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Nie dotyczy.

2.50.5 Podstawa prawna.

Art. 52s. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.51 Odniesienie na wynik kosztów kwalifikowanych działalności badawczo-rozwojowej – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2.51.1 Kto może otrzymać?

Brak ograniczeń.

2.51.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Koszty kwalifikowane mogą zostać odliczone od dochodu.

2.51.3 Okres wsparcia.

W okresie 2go kwartału 2020r.

2.51.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Nie dotyczy.

2.51.5 Podstawa prawna.

Art. 52t. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.52 Odliczenie straty za 2020r. w rozliczeniu za 2019r. – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

2.52.1 Kto może otrzymać?

Przedsiębiorcy, którzy:

- ponieśli stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej

- uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności

2.52.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Możliwość jednorazowego obniżenia dochodu (przychodu) o kwotę straty za 2020r., lecz nie więcej niż 5 000 000,00zł, w rozliczeniu 2019r. Pozostała część straty (powyżej 5 000 000,00 zł) podlega normalnemu trybowi rozliczenia

2.52.3 Okres wsparcia.

W okresie 2go kwartału 2020r.

2.52.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Złożenie korekty zeznania za 2019r.

2.52.5 Podstawa prawna.

Art. 52k. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.53 Odliczenie straty za 2020r. w rozliczeniu za 2019r. – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.

2.53.1 Kto może otrzymać?

Przedsiębiorcy, którzy:

- ponieśli stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r. oraz

- uzyskali w roku podatkowym, przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy.

2.53.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Możliwość jednorazowego obniżenia dochodu  o kwotę straty za 2020r., lecz nie więcej niż 5 000 000,00zł, w rozliczeniu 2019r. Pozostała część straty (powyżej 5 000 000,00 zł) podlega normalnemu trybowi rozliczenia.

2.53.3 Okres wsparcia.

W okresie 2go kwartału 2020r.

2.53.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Uwzględnienie w zeznaniu podatkowym za rok 2019 (lub złożenie korekty jeśli zeznanie zostało złożone).

2.53.5 Podstawa prawna.

Art. 38f. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.54 Odliczenie od podstawy obliczenia podatku dochodowego – darowizny w związku z Covid-19 – ustawa o podatku dochodowym od prawnych.

2.54.1 Kto może otrzymać?

Przedsiębiorca który udzielił darowizny dla:

- podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19;

- Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;

- Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.

2.54.2 Wymiar (kwota) pomocy.

W przypadku darowizny, o której mowa w ust. 1, przekazanej:

- do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;

- w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;

- od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

2.54.3 Okres wsparcia.

Darowizny przekazane w okresie od 1 stycznia 2020r. do 30 września 2020r.

2.54.4 Gdzie i jak złożyć wniosek

Należy uwzględnić przy kalkulacji podatku.

2.54.5 Podstawa prawna

Art. 38g. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.55 Podatek od przychodów ze środków trwałych  – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.

2.55.1 Kto może otrzymać?

Podmiot rozliczający się w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, który:

- podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;

- uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody, są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów. Warunku nie stosuje się jeśli:

- stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów;

- rozpoczęli prowadzenie działalności w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów

- rozpoczęli prowadzenie działalności w 2020 r.

2.55.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Przedłużenie terminu do 20 lipca 2020r. Dotyczy to płatności za miesiące od marca do maja 2020r.

2.55.3 Okres wsparcia.

W okresie do 20 lipca 2020r.

2.55.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Nie dotyczy.

2.55.5 Podstawa prawna.

Art. 38h. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.56 Podatek od przychodów ze środków trwałych  – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.

2.56.1 Kto może otrzymać?

Podmiot rozliczający się w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, który:

- podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;

- uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody, są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów. Warunku nie stosuje się jeśli:

- stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów;

- rozpoczęli prowadzenie działalności w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów

- rozpoczęli prowadzenie działalności w 2020 r.

2.56.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Zwolnienie z obowiązku zwiększenia dochodu za tzw. „złe długi” (przeterminowane płatności powyżej 90 dni)

2.56.3 Okres wsparcia.

Dotyczy 2020 roku.

2.56.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Nie dotyczy.

2.56.5 Podstawa prawna.

Art. 38i. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.57 Możliwość rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.

2.57.1 Kto może otrzymać?

Przedsiębiorcy,  będący małymi podatnikami, jeżeli ponoszą negatywne skutki COVID-19.

2.57.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Naliczanie zaliczki podatku na bazie faktycznie uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów.

2.57.3 Okres wsparcia.

Nie sprecyzowano. Zmiana ze skutkiem trwałym.

2.57.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Informacja w zeznaniu podatkowym za 2020r.

2.57.5 Podstawa prawna.

Art. 38j. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

2.58 Jednorazowa amortyzacja środków trwałych służących do wytworzenia produktów mających na celu przeciwdziałanie COVID-19 – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.

2.58.1 Kto może otrzymać?

Brak ograniczeń.

2.58.2 Wymiar (kwota) pomocy.

Możliwość zastosowania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego (nakład w całości odniesiony w koszty 2020r.)

Za towary mające na celu przeciwdziałanie COVID-19, uważa się w szczególności: maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk.

2.58.3 Okres wsparcia.

Dotyczy środków trwałych wprowadzonych do ewidencji ŚT oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2020r.

2.58.4 Gdzie i jak złożyć wniosek.

Nie dotyczy.

2.58.5 Podstawa prawna.

Art. 38k. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

[1] W przypadku opisanych poniżej w „Dodatkowo pracodawca ma prawo do”, wyjątek od tej reguły stanowi umowa, odroczenie, rozratowanie, na które Organ się zgodził

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię plików cookies. Jeśli akceptujesz ją, kliknij "Akceptuję". Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close