PROVOZNÍ ŘÁD Slezského velkoobchodního tržiště OBROKI Sp. z o.o.

ÚVOD

Předmětem činnosti Slezského velkoobchodního tržiště OBROKI Sp. z o.o. je pronájem obchodní, skladové, kancelářské a reklamní plochy, poskytování telekomunikačních a internetových služeb, opravárenských služeb a vytvoření optimálních podmínek pro subjekty vykonávající velkoobchodní a maloobchodní prodej zemědělských produktů a potravin, průmyslových a chemických produktů v areálu na ul. Obroki 130

§ 1 Všeobecné předpisy

 1. Tento provozní řád platí v celém areálu, který provozuje Slezské velkoobchodní tržiště OBROKI Sp. z o.o., je přístupný na internetu a umístěn na fasádě haly č. 1 u brány č. 1.
 2. Oprávnění k provádění obchodní činnosti na území Slezského velkoobchodního tržiště OBROKI Sp. z o.o. mají obchodní subjekty s povolením vykonávání obchodní činnosti dle platných předpisů, které mají uzavřenou smlouvu o pronájmu se Slezským velkoobchodním tržištěm OBROKI Sp. z o.o.
 3. Obchodní subjekty podnikají vlastním jménem a na vlastní účet.

§ 2 Všeobecné podmínky vykonávaní činnosti

 1. Nájemci mohou být výhradně fyzické osoby, právní subjekty nebo organizační složky bez právní subjektivity, které mají právní způsobilost na základě zvláštních předpisů, a subjekty, které vykonávají činnost na základě zvláštních předpisů.
 2. Povinnost získat příslušná povolení nebo koncese dle právních předpisů v rámci předmětu činnosti spočívá na nájemci.
 3. Vjezd vozidlem na území Slezského velkoobchodního tržiště OBROKI Sp. z o.o. a používání parkoviště během provozní doby je zdarma.
 4. Parkování na označených místech v době 18.00 – 6.00 je zpoplatněno dle ceníku schváleného vedením společnosti.
 5. V rámci provozu mechanických vozidel platí předpisy silničního provozu.
 6. Max. přípustná rychlost vozidel na území areálu je 20 km/h.
 7. Obchodní činnost je prováděna v následujících objektech:
 8. hala č. 1, 2, 3 a 4,
  přístřešek č. 1 a 2,
  obchodní pavilon,
  ovocná a zeleninová burza,
  na pokraji areálu.
 9. Vykonávání obchodní činnosti mimo místa uvedena v odst. 7 je možné po získání souhlasu vedení Slezského velkoobchodního tržiště OBROKI Sp. z o.o.
 10. Na území Slezského velkoobchodního tržiště OBROKI Sp. z o.o. platí zákaz vykonávání činnosti v rámci loterie a sázek.
  Obrat zboží musí splňovat platná ustanovení právních předpisů.
  Slezské velkoobchodní tržiště OBROKI Sp. z o.o. není odpovědné za:

a) závazky subjektů, které vykonávají činnost na jeho území, a za kvalitu prodávaného zboží,
b) krádeže nebo poškození vozidel v souvislosti s pohybem vozidel, včetně vysokozdvižných vozíků, a jejich ponecháním na území objektu,
c) škody vzniklé na majetku a zboží v důsledku krádeží, zničení, poškození, závad, nesprávného skladování,
d) škody vzniklé působením vyšší moci a poruchy (včetně poruch elektrické a vodovodní sítě), bez zavinění Slezského velkoobchodního tržiště OBROKI Sp. z o.o.

§ 3 Podmínky pronájmu plochy

 1. Podmínky pronájmu obchodní, skladové, kancelářské, reklamní a výstavní plochy se řídí ustanoveními smlouvy o pronájmu a tohoto provozního řádu.
 2. Veškeré změny prováděné v pronajímaných prostorách, zejména renovace, montáž technických sítí, vodních a kanalizačních sítí apod. musí být písemně schváleny vedením Slezského velkoobchodního tržiště OBROKI Sp. z o.o.
 3. Nájemci používající výstavní plochy jsou povinni omezit expozice zboží na plochu omezenou čárami. Po ukončení prodeje musí tato plocha zůstat prázdná.
 4. Umístění reklamních tabulí na území objektu je zpoplatněno a je možné po uzavření smlouvy. Postup v tomto rozsahu stanovuje program využití reklamního prostoru v ŚRH OBROKI.

§ 4 Všeobecné povinnosti nájemce

 1. Subjekty, které vykonávají obchodní činnost na území Slezského velkoobchodního t tržiště OBROKI Sp. z o.o., jsou povinny:

a) uzavřít smlouvu o pronájmu a provádět obchodní činnost v rámci určené plochy,
b) označit obchodní místo na tabuli na určeném místě a dle projektu odsouhlaseného vedením společnosti,
c) dodržovat hygienické předpisy, BOZP, PO, pořádkové a další v rámci vykonávané obchodní činnosti,
d) udržovat čistotu v místě vykonávání činnosti a v nejbližším okolí,
e) dodržovat zákaz kouření s výjimkou míst k tomu určených,
f) průběžně odnášet odpad a hořlavé materiály do nádob k tomu určených na označených místech,
g) pojistit zboží a věci umístěné v předmětu pronájmu – zejména proti krádeži, povodni, ohni a dalším událostem,
h) skladovat zboží na paletách,
i) u vysokozdvižných vozíků vlastnit schválení k provozování vozíku a určit osobu, která bude mít oprávnění pro řízení a obsluhu

Nájemce je povinen zpřístupnit v dohodnutém termínu předmět pronájmu zaměstnancům Slezského velkoobchodního tržiště OBROKI Sp. z o.o. za účelem:

a) provedení pravidelné (v opodstatněných případech mimořádné) prohlídky technického stavu prostor, které jsou předmětem pronájmu,
b) měsíčního odečtu měřidel,
c) údržby stávající internetové sítě,
d) provedení oprav, nezbytných pro zachování předmětu pronájmu v nezhoršeném stavu, na náklady nájemce, po předchozí marné výzvě nájemce k provedení opravy v termínu určeném vedením společnosti.

V případě překážek nebo neumožnění provedení činností uvedených v odst. 2 je pronajímatel oprávněn vstoupit do prostor a provést nezbytné činnosti.

§ 5 Pořádkové a protipožární předpisy

 1. Na území Slezského velkoobchodního tržiště OBROKI Sp. z o.o. je zakázáno:

a) přivážet a ponechávat na území areálu odpad,
b) vstupovat se zvířaty,
c) používat nebezpečné materiály (žíraviny, výbušniny, pyrotechnika),
d) konzumovat alkoholické nápoje s výjimkou gastronomických objektů,
e) pobývat na území v podnapilém stavu,
f) kouřit mimo místa k tomu určena,
g) jezdit vozidly v rozporu s označením,
h) vjíždět vozidly a motorovými vozíky dovnitř hal,
i) jezdit vysokozdvižnými vozíky bez schválení k jejich provozování,
j) používat ruční a paletové vozíky v rozporu s jejich určením,
k) provádět opravy a modernizaci bez požadovaných povolení a bez písemného souhlasu vedení,
l) provádět požárně nebezpečné práce, tj. svařování, broušení, pájení a další při použití otevřeného ohně bez příslušného souhlasu,
m) provádět stánkový a podomní prodej,
n) chovat se v rozporu se společenskými a kulturními normami nebo v rozporu s právními předpisy.

§ 6

Nedodržení tohoto provozního řádu, hygienických, epidemiologických a proti požárních předpisů je důvodem pro:

1) účtování poplatku dle smlouvy o pronájmu, dle tabulky poplatků, která tvoří přílohu č. 1 tohoto provozního řádu,

2) oznámení nebo podání žádosti o naložení pokuty u příslušného orgánu,

3) ukončení smlouvy o pronájmu s okamžitou platností.

§ 7 Závěrečná ustanovení

 1. Provozní řád ŚRH OBROKI byl schválen Usnesením č. 1/9/2013 vedení společnosti ze dne 04.09.2013.
 2. Vedení Slezského velkoobchodního tržiště OBROKI Sp. z o.o. si vyhrazuje právo změn v tomto provozním řádu.
 3. Tento provozní řád je platný ode dne 01.10.2013.

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię plików cookies. Jeśli akceptujesz ją, kliknij "Akceptuję". Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close