OGŁOSZENIE O PRZETARGU

„Świadczenie obsługi prawnej spółki oraz usług administracji Zarządu”

 

Zamawiający:                   Śląski Rynek Hurtowy Obroki sp. z o.o.

Tryb zamówienia:            Przetarg w oparciu o art. 701-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145)

 

WARUNKI PRZETARGU:

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I WARUNKI REALIZACJI

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi prawnej spółki oraz usług administracji Zarządu w okresie od 04 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
 3. bieżące doradztwo prawne;
 4. sporządzenie opinii prawnych;
 5. opiniowanie projektów pism, odpowiedzi i stanowisk;
 6. sporządzenie lub opiniowanie projektów umów;
 7. opracowywanie oraz opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych Zamawiającego;
 8. reprezentacja Zamawiającego w postępowaniach sądowych;
 9. występowanie przed właściwymi organami w sprawach podlegających egzekucji;
 10. obsługa Biura Zarządu.
 11. Usługi świadczone będą zdalnie (tj. za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie) oraz podczas dyżurów w siedzibie Zamawiającego w ilości 4 godzin w ciągu tygodnia.

II. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 1. Postępowanie przetargowe prowadzone jest w języku polskim.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 4. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres: ul. Obroki 130, Katowice 40-833, lub e-mail: info@obroki.pl .
 5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Jakub Kaczmarek.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, jak również do odwołania ogłoszenia, w tym odwołania bez podawania przyczyny.

III. ZASADY UCZESTNICTWA W PRZETARGU

 1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien spełnić warunki uczestnictwa w przetargu, w tym:
 2. posiadać wpis na listę adwokatów bądź radców prawych,
 3. posiadać wpis do właściwego rejestru lub do centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej,
 4. posiadać wiedzę i doświadczenie potrzebne do prawidłowego wykonania zamówienia tj. wykazać się co najmniej 3-letnim doświadczeniem w świadczeniu obsługi prawnej spółki prawa handlowego,
 5. posiada zaświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 6. posiada zaświadczenie o braku otwartych wymagalnych zobowiązań względem Urzędu Skarbowego.
 7. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru bądź z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia oraz zaświadczenia potwierdzające brak zobowiązań względem ZUS i US.
 8. Dokumenty dołączone do oferty należy złożyć w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

IV. FORMA OFERTY, MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem jej nieważności.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu techniki pisarskiej pozostawiającej trwałe i nieusuwalne ślady (np. wydruk komputerowy, długopis).
 3. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) z oznaczeniem „Świadczenie obsługi prawnej spółki oraz usług administracji Zarządu” w siedzibie Zamawiającego bądź przesłać w formie elektronicznej na adres: info@obroki.pl .
 4. W przypadku przesyłki nadanej pocztą luz za pośrednictwem kuriera za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.
 5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 4 listopada do godz. 14.00.
 6. Oferty złożone po terminie składania ofert oraz niekompletne w sposób uniemożliwiający ich ocenę w kryterium oceny ofert nie będą brane pod uwagę.
 7. W ofercie należy określić cenę oferty netto z podaniem stawki VAT oraz cenę brutto łącznie z podatkiem. Cenę należy podać w złotych polskich w zapisie liczbowym i słownie. Podana cena stanowiła będzie miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe.
 8. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

V. KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Kryterium oceny ofert, na podstawie której zostanie wyłoniona najkorzystniejsza oferta stanowi cena.
 2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złożył ofertę zgodną z wymaganiami ustalonymi w niniejszym ogłoszeniu i ofertę najkorzystniejszą, przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert opisanej powyżej.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w przypadku uchylenia się wybranego Wykonawcy od podpisania umowy w terminie wskazanym w pisemnym zawiadomieniu, wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert dopuszczonych do oceny w kryteriach oceny ofert.

VI. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi na piśmie uczestników przetargu, którzy złożyli oferty, o wyborze oferty, podając dane Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
 2. Zamawiający niezwłocznie powiadomi na piśmie uczestników przetargu o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru lub jego unieważnieniu.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Śląski Rynek Hurtowy Obroki sp. z o.o.
 2. Gromadzone dane osobowe udostępniane są na podstawie i w granicach przepisów prawa.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy ustawy – Kodeks cywilny.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

„Świadczenie obsługi prawnej spółki oraz usług administracji Zarządu”

 

Zamawiający:                   Śląski Rynek Hurtowy Obroki sp. z o.o.

Tryb zamówienia:            Przetarg w oparciu o art. 701-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145)

 

WARUNKI PRZETARGU:

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I WARUNKI REALIZACJI

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi prawnej spółki oraz usług administracji Zarządu w okresie od 04 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
 3. bieżące doradztwo prawne;
 4. sporządzenie opinii prawnych;
 5. opiniowanie projektów pism, odpowiedzi i stanowisk;
 6. sporządzenie lub opiniowanie projektów umów;
 7. opracowywanie oraz opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych Zamawiającego;
 8. reprezentacja Zamawiającego w postępowaniach sądowych;
 9. występowanie przed właściwymi organami w sprawach podlegających egzekucji;
 10. obsługa Biura Zarządu.
 11. Usługi świadczone będą zdalnie (tj. za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie) oraz podczas dyżurów w siedzibie Zamawiającego w ilości 4 godzin w ciągu tygodnia.

II. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 1. Postępowanie przetargowe prowadzone jest w języku polskim.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 4. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres: ul. Obroki 130, Katowice 40-833, lub e-mail: info@obroki.pl .
 5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Jakub Kaczmarek.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, jak również do odwołania ogłoszenia, w tym odwołania bez podawania przyczyny.

III. ZASADY UCZESTNICTWA W PRZETARGU

 1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien spełnić warunki uczestnictwa w przetargu, w tym:
 2. posiadać wpis na listę adwokatów bądź radców prawych,
 3. posiadać wpis do właściwego rejestru lub do centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej,
 4. posiadać wiedzę i doświadczenie potrzebne do prawidłowego wykonania zamówienia tj. wykazać się co najmniej 3-letnim doświadczeniem w świadczeniu obsługi prawnej spółki prawa handlowego,
 5. posiada zaświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 6. posiada zaświadczenie o braku otwartych wymagalnych zobowiązań względem Urzędu Skarbowego.
 7. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru bądź z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia oraz zaświadczenia potwierdzające brak zobowiązań względem ZUS i US.
 8. Dokumenty dołączone do oferty należy złożyć w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

IV. FORMA OFERTY, MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem jej nieważności.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu techniki pisarskiej pozostawiającej trwałe i nieusuwalne ślady (np. wydruk komputerowy, długopis).
 3. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) z oznaczeniem „Świadczenie obsługi prawnej spółki oraz usług administracji Zarządu” w siedzibie Zamawiającego bądź przesłać w formie elektronicznej na adres: info@obroki.pl .
 4. W przypadku przesyłki nadanej pocztą luz za pośrednictwem kuriera za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.
 5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 4 listopada do godz. 14.00.
 6. Oferty złożone po terminie składania ofert oraz niekompletne w sposób uniemożliwiający ich ocenę w kryterium oceny ofert nie będą brane pod uwagę.
 7. W ofercie należy określić cenę oferty netto z podaniem stawki VAT oraz cenę brutto łącznie z podatkiem. Cenę należy podać w złotych polskich w zapisie liczbowym i słownie. Podana cena stanowiła będzie miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe.
 8. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

V. KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Kryterium oceny ofert, na podstawie której zostanie wyłoniona najkorzystniejsza oferta stanowi cena.
 2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złożył ofertę zgodną z wymaganiami ustalonymi w niniejszym ogłoszeniu i ofertę najkorzystniejszą, przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert opisanej powyżej.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w przypadku uchylenia się wybranego Wykonawcy od podpisania umowy w terminie wskazanym w pisemnym zawiadomieniu, wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert dopuszczonych do oceny w kryteriach oceny ofert.

VI. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi na piśmie uczestników przetargu, którzy złożyli oferty, o wyborze oferty, podając dane Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
 2. Zamawiający niezwłocznie powiadomi na piśmie uczestników przetargu o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru lub jego unieważnieniu.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Śląski Rynek Hurtowy Obroki sp. z o.o.
 2. Gromadzone dane osobowe udostępniane są na podstawie i w granicach przepisów prawa.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy ustawy – Kodeks cywilny.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU „Świadczenie obsługi prawnej spółki oraz usług administracji Zarządu”

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię plików cookies. Jeśli akceptujesz ją, kliknij "Akceptuję". Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close