Przetarg sprzątanie

×

Komunikat o błędzie

Nie udało się utworzyć pliku.

 

 

Zawiadomienie o zakończeniu przetargu

 

 

OGŁOSZENIE

 

Śląski Rynek Hurtowy OBROKI Sp. z o.o. ul. Obroki 130, 40-770 Katowice  tel. (032) 359 41 00, faks (032) 359 42 00,  www.obroki.pl ogłasza postępowanie przetargowe na wykonanie zadania pn „sprzątanie wraz z wywozem, składowaniem i utylizacją odpadów, utrzymanie zimowe oraz ochrona obiektów będących własnością Spółki ”

 

Szczegółowy przedmiot zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Zamawiający nie dopuszcza do składania oferty częściowej, wariantowej

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

o    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (ważna koncesja na świadczenie usług ochrony osób i mienia),

o posiadają wiedzę i doświadczenie,

o    dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

o    znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej,

o    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonali
w ostatnich trzech latach minimum 2 usługi o wartości min. 1.200.000 zł netto rocznie,
w zakresie utrzymania czystości i ochrony obiektów firm, z podaniem ich wartości, dat wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie umowy,

o są ubezpieczeni z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości minimalnej 1.000.000 zł,

  • są czynnymi płatnikami podatku VAT

 

Dopuszcza się składanie ofert przez Konsorcja.

 

Termin wykonania zamówienia

Od dnia 01.01.2018r. na okres minimum 12 m-cy  z możliwością przedłużenia do 24 miesięcy.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

a.       aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wobec podmiotu wykonawcy wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b.       aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c.       wykaz wykonanych w ostatnich trzech latach minimum 2 usług o wartości min. 1.200.000 zł netto rocznie, w zakresie utrzymania czystości oraz ochrony obiektów firm, z podaniem ich wartości, dat wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie umowy,

d.    opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości minimalnej 1.000.000 zł,

e.     oświadczenie potwierdzające, że wykonawca jest czynnym płatnikiem podatku VAT.

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

1.       cena (koszt)                 -           100%

Dodatkowo konieczna jest możliwość gwarancji odpisu na PEFRON minimum 20%.  

 

Termin składania ofert

Do dnia 30.11.2017r. do godziny 1200,

miejsce: Sekretariat Spółki przy ul. Obroki 130 w Katowicach.

 

Otwarcie ofert

W dniu 01.12.2017r. 

 

W okresie trwania umowy brak możliwości waloryzacji i negocjacji ustalonych stawek.

Śląski Rynek Hurtowy OBROKI Sp. z o.o. w każdej chwili może podjąć decyzję o zakończeniu przetargu bez podania przyczyny.

 

Załącznik - Specyfikacja istotnych warunków