Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu

×

Komunikat o błędzie

Nie udało się utworzyć pliku.

O G Ł O S Z E N I E
o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska
Prezesa Zarządu
spółki pod firmą: Śląski Rynek Hurtowy OBROKI Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

na podstawie § 16 ust. 1 pkt 21, 22 Aktu Założycielskiego spółki oraz odpowiednio stosowanych przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. z 2003 r. nr 55, poz. 476 z późn. zm.), Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: Śląski Rynek Hurtowy OBROKI Sp. z o.o. (dalej: Spółka) wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Prezesa Zarządu
spółki Śląski Rynek Hurtowy OBROKI Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

1.    Kandydaci powinni spełniać łącznie następujące warunki:
   1)    posiadać ukończone studia wyższe,
   2)    posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy - okres zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
   3)    posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w zakresie gospodarki nieruchomościami,
   4)    korzystać w pełni z praw publicznych,
   5)    posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
   6)    nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego.
2.    Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
   1)    życiorys (CV), adres do korespondencji, telefon kontaktowy, e-mail, informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem,
   2)    list motywacyjny,
   3)    oświadczenia o:
     -    ukończeniu wyższych studiów,
     -    co najmniej pięcioletnim stażu pracy – okresie zatrudnienia,
     -    co najmniej trzyletnim doświadczeniu na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w zakresie gospodarki nieruchomościami,
     -    korzystaniu z pełni praw publicznych,
     -    posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
     -    niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
     -    braku toczących się postępowań karnych przeciwko kandydatowi,
     -    niekaralności kandydata.
   4)    wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
3.    Do zgłoszenia należy dołączyć, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata, o których mowa powyżej. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci mogą przedstawić dodatkowe dokumenty ( referencje, rekomendacje, certyfikaty).
4.    Zgłoszenia kandydatów powinny być złożone w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia, osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub poczty kurierskiej, w siedzibie Grupy CZH S.A. z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy: 40-955), ul. Lompy 14, od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-16.00, w zamkniętych kopertach zawierających adnotację: „Zgłoszenie w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Śląski Rynek Hurtowy OBROKI Sp. z o.o.”. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie w wyznaczonym terminie zgłoszeń kandydatów, w tym w szczególności za działania podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie.
5.    W przypadku dokonania zgłoszenia po upływie terminu wskazanego w pkt. 4 powyżej, koperta zawierająca zgłoszenie nie zostanie przyjęta. Jednak, w przypadku przyjęcia przez Grupę CZH S.A. koperty zawierającej zgłoszenie po upływie terminu wskazanego w pkt. 4 powyżej, zgłoszenie nie będzie podlegać dalszemu rozpatrzeniu, jako nie spełniające wymogów formalnych.
6.    Z zastrzeżeniem treści pkt. 5 powyżej, zgłoszenia złożone po upływie terminu wskazanego w pkt. 4 powyżej, lub nie spełniające wymogów wskazanych w pkt. 1, 2 i 3, nie podlegają rozpatrzeniu.
7.    Otwarcie zgłoszeń powinno nastąpić w terminie do 2 dni od upływu terminu wskazanego w pkt. 4 powyżej.
8.    Kandydaci dopuszczeni do dalszego udziału w postępowaniu, tj. spełniający wymogi formalne, otrzymają zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne za pomocą poczty kurierskiej lub poczty elektronicznej, odpowiednio na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej danego kandydata wskazany w zgłoszeniu, ze skutkiem doręczenia.
9.    Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi do dalszego udziału w postępowaniu zostaną przeprowadzone w terminie do dnia 29 czerwca 2018 r. Zastrzega się prawo zmiany ww. terminu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, jak też prawo zmiany terminu rozmowy kwalifikacyjnej, wskazanego uprzednio w zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną - za pomocą poczty kurierskiej lub poczty elektronicznej, odpowiednio na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej danego kandydata wskazany w zgłoszeniu, ze skutkiem doręczenia. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w siedzibie Grupy CZH S.A. w Katowicach, przy ul. Lompy 14, pok. 307.
10.    Od publikacji ogłoszenia do dnia składania zgłoszeń, zgodnie z pkt. 4 powyżej, w siedzibie Spółki od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00, zainteresowani udziałem w postępowaniu mogą zapoznać się z następującymi dokumentami: sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, Akt Założycielski Spółki, F01 za IV kw. 2017 r., Regulamin Organizacyjny Spółki.
11.    Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej i oceny na stanowisko Prezesa Zarządu obejmuje w szczególności:
   a)    wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
   b)    znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowniczymi,
   c)    znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
   d)    znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
   e)    znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
   f)    doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
   g)    znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
   h)    znajomość zagadnień z jednego z poniższych zakresów:
          h.1. finansów przedsiębiorstwa i rachunkowości, audytu i kontroli finansowej spółki kapitałowej, oceny projektów inwestycyjnych,
          h.2. analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży i public relations, gospodarki nieruchomościami.
12.    O wynikach postępowania kandydaci zostaną powiadomieni listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, odpowiednio na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej wskazane w zgłoszeniu. Wraz z powiadomieniem kandydatowi zostaną zwrócone oryginały dokumentów udostępnionych przez kandydata w trakcie postępowania.
13.    Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania. Wycofanie następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia Zgromadzeniu Wspólników na adres 40-955 Katowice, ul. Lompy 14.
14.    Postępowanie, może być w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończone bez wyłaniania kandydatów, o czym w przypadku zakończenia postępowania przed terminem złożenia zgłoszeń kandydaci zostaną powiadomi poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej Spółki, a w przypadku zakończenia postępowania po otwarciu zgłoszeń - za pomocą poczty kurierskiej lub poczty elektronicznej na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej wskazane w zgłoszeniu.