Zarząd Śląskiego Rynku Hurtowego OBROKI Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zwiększyć rozpoznawalność, uatrakcyjnić i unowocześnić wizerunek oraz zmaksymalizować świadomość marki w otoczeniu Spółki.

Celem działań marketingowych jest zwiększenie sprzedaży powierzchni handlowo – magazynowej, optymalizacja jej wykorzystania oraz zwiększenie zainteresowania Kupców ofertą Operatorów funkcjonujących na Rynku OBROKI.

Powstanie Śląskiego Rynku Hurtowego OBROKI Sp. z o.o. związane jest z historią kilku innych podmiotów, które funkcjonowały na terenie zajmowanym obecnie przez Spółkę.
Pierwszym właścicielem nieruchomości było Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego. Przedmiotem działalności gospodarczej WPHW na terenie obiektu było organizowanie i prowadzenie obrotu rynkowego (detal-hurt) nieżywnościowymi artykułami konsumpcyjnymi, w szczególności obuwiem (w Hali 2 i 4) i asortymentem RTV i AGD (w Hali 1).

W roku 1992 Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa z Katowic została nowym właścicielem nieruchomości, przystosowała istniejące obiekty do handlu artykułami spożywczymi tworząc naówczas nowoczesne centrum zaopatrzenia Polski południowej pod nazwą Katowickie Hale Targowe S.A., które skupiało około 800 stanowisk handlowych. Spółkę KHT S.A. utworzyły: Gmina Katowice, Górnośląski Bank Gospodarczy oraz Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa. Powstanie zespołu hurtowni na obszarze blisko 10 hektarów pozwoliło uporządkować handel targowiskowy towarami spożywczymi przetworzonymi na terenie miasta Katowice.

W 1994 roku nazwę – Katowickie Hale Targowe S.A. zastąpiono nazwą – Katowicki Hurt Towarowy S.A. Lata 1994-1995 to okres boomu handlowego gospodarczego – na halach brakowało wolnych miejsc, hurtownie z wyprzedzeniem zamawiały dodatkowe powierzchnie, sprzedaż kwitła, a przychody były znaczące. W tym okresie podjęto się rozbudowy części biurowej w Hali 3. W kolejnych latach weszły na polski rynek przedsiębiorstwa z kapitałem zachodnim – powstały pierwsze centra handlowe, stanowiące konkurencją dla krajowego handlu hurtowego.

Spółka KHT dzierżawiła obiekt będący własnością CZH do końca 1999 roku a następnie została postawiona w stan likwidacji. Dla zachowania ciągłości działalności gospodarczej, w dniu 21 grudnia 1999 roku powołano Centrum Handlu Hurtowego Sp. z o. o., której założycielem i jedynym udziałowcem została Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa w Katowicach. Większość załogi spółki KHT została zatrudniona w nowej firmie.

W styczniu 2010 roku zmieniono nazwę Spółki na Śląski Rynek Hurtowy OBROKI Sp. z o.o. 

Na chwilę obecną, przy ulicy Obroki 130 działalność prowadzi prawie 250 podmiotów, ich sytuacja pod rządami nowej spółki jest lepsza, bardziej stabilna. Do dnia dzisiejszego „Obroki” to największy spożywczy rynek hurtowy na Śląsku.

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat przeprowadzono m.in. następujące modernizacje obiektów przy ul. Obroki 130  i Gliwickiej 234:
– zwiększono powierzchnię handlowo magazynową na obiekcie przy ul. Obroki 130 o ponad 2000m2,
– wymieniono zewnętrzne oświetlenie na nowoczesne energooszczędne LED,
– zwiększono bezpieczeństwo obiektów poprzez rozbudowę systemu CCTV i p.poż.,
– przeprowadzono modernizację części dachu Wiaty 2,
– wykonano profesjonalne miejsca składowania odpadów na Giełdzie Owocowo-Warzywnej,
– odnowiono część powierzchni handlowych w Hali 1,
– przebudowano parking przy ul. Gliwickiej,
– przeprowadzono modernizację dachu i elewacji frontowej Hali Magazynowej,
Ponadto sukcesywnie modernizowano sieci elektryczną i wodociągową.

 

O G Ł O S Z E N I E

o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

Prezesa Zarządu

spółki pod firmą: Śląski Rynek Hurtowy OBROKI Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

na podstawie § 16 ust. 1 pkt 21 i 22 oraz § 20 ust. 3 i 4 Aktu Założycielskiego spółki oraz odpowiednio stosowanych przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1182), Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: Śląski Rynek Hurtowy OBROKI Sp. z o.o. (dalej: Spółka) wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Prezesa Zarządu

spółki Śląski Rynek Hurtowy OBROKI Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

 1. Kandydaci powinni spełniać łącznie następujące warunki:
 • posiadać ukończone studia wyższe,
 • posiadać co najmniej 10-letni staż pracy – okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem
  18 Kodeksu spółek handlowych i art. 22 pkt 2 ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym.
 1. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem,
 • list motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym, zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej,
 • oświadczenia o:
 • ukończeniu studiów wyższych,
 • co najmniej 10-letnim stażu pracy,
 • co najmniej 5-letnim doświadczeniu na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem art. 22 pkt 2 ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym,
 • nietoczących się przeciwko kandydatowi postępowaniach karnych i karno-skarbowych,
 • niekaralności kandydata.
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, o treści: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dn. 04.05.2016 r.).
 1. Do zgłoszenia należy dołączyć, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata, o których mowa powyżej. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci mogą przedstawić dodatkowe dokumenty (referencje, rekomendacje, certyfikaty).
 2. Zgłoszenia kandydatów powinny być złożone do dnia 18 kwietnia 2019 r. do godz. 1000, osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub poczty kurierskiej,
  w siedzibie Grupy CZH S.A. z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy: 40-955), ul. Lompy 14, od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-16.00, w zamkniętych kopertach zawierających adnotację: „Zgłoszenie w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Śląski Rynek Hurtowy OBROKI Sp. z o.o.”. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie
  w wyznaczonym terminie zgłoszeń kandydatów, w tym w szczególności za działania podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie.
 3. W przypadku dokonania zgłoszenia po upływie terminu wskazanego w pkt. 4, koperta zawierająca zgłoszenie nie zostanie przyjęta. Jednak, w przypadku przyjęcia przez Grupę CZH S.A. koperty zawierającej zgłoszenie po upływie terminu wskazanego w pkt. 4, zgłoszenie nie będzie podlegać dalszemu rozpatrzeniu, jako nie spełniające wymogów formalnych.
 4. Z zastrzeżeniem treści pkt. 5, zgłoszenia złożone po upływie terminu wskazanego w pkt. 4 powyżej, lub nie spełniające wymogów wskazanych w pkt. 1, 2 i 3, nie podlegają rozpatrzeniu.
 5. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 18 kwietnia 2019 r., o godz. 1200.
 6. Kandydaci dopuszczeni do dalszego udziału w postępowaniu, tj. spełniający wymogi formalne, otrzymają zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne za pomocą poczty kurierskiej lub poczty elektronicznej, odpowiednio na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej danego kandydata wskazany w zgłoszeniu, ze skutkiem doręczenia.
 7. Od dnia publikacji ogłoszenia do dnia składania zgłoszeń, zgodnie z pkt. 4, w siedzibie Spółki od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00, zainteresowani udziałem w postępowaniu mogą zapoznać się z następującymi dokumentami: sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, Akt Założycielski Spółki, F01 za IV kw. 2018 r., Regulamin Organizacyjny Spółki.
 8. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi do dalszego udziału w postępowaniu zostaną przeprowadzone w terminie do dnia 26 kwietnia 2019 roku. Zastrzega się prawo zmiany ww. terminu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, jak też prawo zmiany terminu rozmowy kwalifikacyjnej, wskazanego uprzednio kandydatowi w zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną – za pomocą poczty kurierskiej lub poczty elektronicznej, odpowiednio na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej danego kandydata wskazany w zgłoszeniu, ze skutkiem doręczenia. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w siedzibie Grupy CZH S.A. w Katowicach, przy ul. Lompy 14, pok. 307.
 9. Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej i oceny kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu obejmuje w szczególności:
 • wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowniczymi,
  w tym prawa pracy,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
 • znajomość zasad wynagradzania w spółkach handlowych, w tym w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
 • znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
 • znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
 • znajomość zagadnień z zakresu analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży
  i public relations, gospodarki nieruchomościami.
 1. O wynikach postępowania kandydaci zostaną powiadomieni listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, odpowiednio na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, wskazane w zgłoszeniu. Wraz z powiadomieniem kandydatowi zostaną zwrócone dokumenty udostępnione przez kandydata w trakcie postępowania.
 2. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania. Wycofanie następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia Zgromadzeniu Wspólników na adres: 40-955 Katowice, ul. Lompy 14.
 3. Postępowanie, może być w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończone bez wyłaniania kandydatów, o czym w przypadku zakończenia postępowania przed terminem złożenia zgłoszeń, kandydaci zostaną powiadomi poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej Spółki,
  a w przypadku zakończenia postępowania po otwarciu zgłoszeń – za pomocą listów poleconych lub poczty elektronicznej na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, wskazane
  w zgłoszeniu.

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię plików cookies. Jeśli akceptujesz ją, kliknij "Akceptuję". Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close