Aktualności

Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

10-10-2012


RADA NADZORCZA
spółki ŚLĄSKI RYNEK HURTOWY OBROKI SP. Z O.O.

z siedzibą w Katowicach, przy ul. Obroki 130
 
Działając na podstawie § 161 pkt. 8 Aktu Założycielskiego Śląskiego Rynku Hurtowego Obroki Spółka z o.o. (dalej „Spółka”) oraz stosownie do postanowień § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 55, poz. 476 z późn. zm.)
 
o g ł a s z a
wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska
A. Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny
B. Członek Zarządu – Dyrektor ds. Rozwoju

1. Kandydaci na ww. stanowiska powinni spełniać następujące kryteria:
a) ukończone studia wyższe,
b) co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym, w tym minimum trzyletni w zarządach spółek kapitałowych,
c) niekaralność i brak toczących się postępowań karnych wobec kandydata,
d) korzystanie z pełni praw publicznych,
e) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
f) nie podleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu w spółkach handlowych,
 
2. Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w dni robocze w terminie do dnia 31.10.2012 r. w siedzibie Spółki (40-833 Katowice, ul. Obroki 130) w godz. 8.00-16.00 w sekretariacie Spółki. W tym samym terminie zgłoszenia mogą być także przesyłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską na adres Spółki, przy czym za dzień złożenia zgłoszenia uważa się w tym przypadku dzień doręczenia przesyłki do siedziby Spółki.

3. Zgłoszenie powinno zostać dostarczone w zaklejonej kopercie z odpowiednim dopiskiem:
A. „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego - nie otwierać”

lub

B. „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu – Dyrektora ds. Rozwoju - nie otwierać”

4. Pisemne zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
a) list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska o które się ubiega kandydat wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego,
b) życiorys zawodowy,
c) oświadczenie kandydata o: ukończeniu studiów wyższych, co najmniej 5-letnim stażu pracy na stanowisku kierowniczym (w tym minimum trzyletnim w zarządach spółek kapitałowych), udzieleniu absolutorium za okres pełnienia funkcji w zarządach spółek kapitałowych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, nietoczeniu się przeciwko kandydatowi postępowań karnych i egzekucyjnych;
d) poświadczone odpisy: dowodu tożsamości, dyplomu ukończenia wyższej uczelni, świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu oraz zaświadczenia o niekaralności. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego;
e) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności kandydata,
f) informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem (podanie adresu korespondencyjnego, adresu e-mail, numeru telefonu lub faksu).

5. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie wskazanym w pkt. 2 oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie będą podlegały rozpatrzeniu.

6. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 07.11.2012 r. o godz. 11:30

7. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego

8. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w siedzibie Spółki w dniu 15.11.2012 r.

9. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie lub pismem skierowanym na adres wskazany w punkcie 4 f

10. Nie zgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane zostanie jako rezygnacja kandydata z ubiegania się o stanowisko

11. Zakresem zagadnień będących przedmiotem rozmowy i oceny kwalifikacyjnej będzie w szczególności:
- wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka,
- znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
- znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
- znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
- doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
oraz:
A. na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego:
- wiedza w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej,
- wiedza w zakresie oceny projektów inwestycyjnych,
- wiedza w zakresie finansów przedsiębiorstwa,
- wiedza w zakresie audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
- wiedza z zakresie zasad i przepisów prawa pracy,
- wiedza w zakresie marketingu,
- wiedza w zakresie promocji,
- wiedza w zakresie public relations,
- wiedza w zakresie sprzedaży,
- wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji;

B. na stanowisko Członka Zarządu – Dyrektora ds. Rozwoju:
- wiedza techniczna oraz z zakresu oceny projektów inwestycyjnych,
- wiedza o finansach przedsiębiorstwa,
- wiedza i doświadczenie w budowaniu strategii rozwoju spółek kapitałowych,
- wiedza z zakresu logistyki i zarządzania jakością,
- wiedza z zakresu zarządzania nieruchomościami
- wiedza w zakresie zasad i przepisów prawa pracy;

12. Dla celów postępowania kwalifikacyjnego, kandydaci mogą otrzymywać podstawowe informacje o Spółce zgromadzone w KRS nr 0000107504. Wyniki finansowo-ekonomiczne za 2011 rok będą do wglądu, wyłącznie na pisemny wniosek w sekretariacie w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Obroki 130, tel. (32) 359 41 00 w terminie do dnia 26.10.2012 r. w godzinach od 900 do 1500.

13. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie niezwłocznie po jego zakończeniu , zwracając jednocześnie złożone przez kandydata dokumenty.

14. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów.

wróć